نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر جهت‌گیری راهبردی و ظرفیت جذب دانش بر قابلیت‌های نوآوری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با ملاحظۀ نقش میانجی انعطاف‌پذیری راهبردی انجام گرفت. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعۀآماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی، 273 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از چهار پرسشنامۀ استاندارد جهت‌گیری راهبردی مایلز و اسنو (1978)، پرسشنامۀ ظرفیت جذب دانش زاهارا و جورج (2002)، پرسشنامۀ قابلیت نوآوری تسای(2001)، و پرسشنامۀ انعطاف‌پذیری راهبردی شیمیزو و هیت (2004) استفاده شد. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه‌ها، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به‌وسیلۀ نرم‌افزار  LISREL8/70استفاده شد. نتایج تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است و تمامی مسیرها تأیید شدند. نتایج نشان داد که سازمان‌های ورزشی به‌منظور استفادۀ صحیح از منابع، جلوگیری از حالت انفعال و توان رقابت در محیط، با استفاده از جذب اطلاعات ارزشمند از منابع بیرونی و نیز بهره‌گیری از توانایی واکنش‌گرایانه در محیط، باید بر قابلیت‌های نوآوری خود بیفزایند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Effect of Strategic Orientation and Knowledge Absorption Capacity on Innovative Capabilities in Employees of Ministry of Sport and Youth with the Mediating Role of Strategic Flexibility

نویسندگان [English]

  • zahra sabzinezhad 1
  • Homayuon Abbasi 2

1 MSc of Sport Management, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, IRAN

2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, IRAN

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of strategic orientation and knowledge absorption capacity on innovation capabilities in the employees of Ministry of Sport and Youth with the mediating the role of strategic flexibility. The research method was descriptive-survey and applied in terms of objectives. The statistical population included all experts of the Ministry of Sport and Youth, and 273 subjects were randomly selected as the sample. For data collection, 4 standard questionnaires: strategic orientation questionnaire by Miles and Snow (1978), knowledge absorption capacity questionnaire by Zahara and George (2002), innovation capability questionnaire by Tsai (2001), and strategic flexibility questionnaire by Shimizu and Hit (2004) were used. After confirming the validity and reliability of the four questionnaires, structural equation modeling (SEM) and path analysis by the LISREL8.70   software were used to analyze data. The results of the structural equation modeling analysis showed that the model had a good fit and all the research paths were approved. The results showed that sport organizations should enhance their innovative capabilities using the collection of valuable information from external sources as well as taking advantage of the reactive ability in the environment in order to properly use the resources, avoid passivity and the ability to compete in the environment. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative capability
  • knowledge absorption capacity
  • Ministry of Sport and Youth
  • strategic flexibility
  • strategic orientation
1. Muceldili B, Turin H, Erdil O. The influence of authentic leadership on creativity and innovativeness. procedia-social and behavioral sciences. 2013; 99(5): 613-681.                    
2. Tease D J. Dynamic capabilities and strategic management: organizing for innovation and growth. London: Oxford University Press: 2009.
3. Yeşil S, Kaya A. The role of organizational culture on innovation capability: An Empirical Study. Strategic Management Journal. 2012; 6 (1): 135-159.
4. Sun L, Zhang Z, Qi J, Chen ZX. Empowerment and creativity: Across-level investigation. Leadership Quarterly. Organization science. 2012; 10(5): 551-568.
5. Zawislak PA, Alves AC, Tello-Gamarra JT, Brieux D, Reichert FM. Influences of the Internal Capabilities of Firms on their Innovation Performance: A Case Study Investigation in Brazil. International Journal of Management. 2013; 30(20): 329-348.
6. Ben ZR, Affes H. The relationship between the sources of knowledge management, organizational innovation and organizational performance. International Journal of Information, Business and Management. 2015; 8(3): 185–206.
7. Minbaeva D, Pedersen T, Bjorkman I, Fey CF, Park HJ. MNC Knowledge Transfer, Subsidiary Absorptive Capacity, and HRM. Journal of International Business Studies. 2003; 34(6): 586-599.
8. Guillermo A, Susanne D, Gregorio V. Knowledge Absorptive capacity, innovation and firm’s performance: insights from the south of Brazil. International Journal of Innovation management. 2018; 22(2): 34 - 41.
9. Zhou KZ, Li J, Zhou N, Su C. Market orientation, job satisfaction, product quality, and firm performance: evidence from china, Strategic management journal. 2008; 29(9): 985–1000.
10. Jifeng M, Ellen T, Gang P, Anthony D. Strategic orientation and new product development performance: The role of networking capability and networking ability. Industrial marketing management. 2016; 52(1): 15-21.
11. Joanna E. Innovativeness of residential care services in Poland in the context of strategic orientation. Social and Behavioral Sciences. 2015; 12(13): 746 - 752.
12. Fernandez- Perez V, Garcia- Morales VJ, Buskins OF. The effects of CEOs social networks on organizational performance through knowledge and strategic flexibility. Personnel Review. 2012; 41(6): 777- 812.
13. Brozovic D. Strategic Flexibility: A Review of the Literature. International Journal of Management Reviews. 2016; 20 (1): 3 - 31.
14.Weining L, Jingyu Z, Yuan L. A study of Transformation Leadership, Strategic Flexibility a Firm performance: The moderating role of environmental dynamism. International interdisciplinary business economics advancement journal. 2016; 1(2): 73 - 84.
15. Comb IA, Rudd JM, Lifelong PH, Greenly GE. Antecedents to strategic flexibility: management cognition, firm resources and strategic options. European Journal of marketing. 2012; 46 (10): 1320 - 1339.
16. Cingoz A, Akdogan A. Strategic Flexibility, Environmental Dynamism, and innovation Performance: An Empirical Study, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013; 6(99): 582 – 589.
17. Bader YO. The Effect of Strategic Orientation on Organizational Performance: The Mediating Role of Innovation. International. Journal of Communications, Network and System Sciences. 2016; 9(11): 478-505.
18. Gorbanbakhsh R, Gholipov Y. [Investigating the Impact of Strategic Flexibility on Organizational Innovation (in Persian)]. International Review of Management and Marketing. 2018; 8(3): 1-5.
19. Sabia K, Noor H, Ramaya T. The integrated effect of strategic orientation on product innovativeness: moderating role of strategic flexibility. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; 65, 743 – 748.
20. Im S, Voorhees D, Kim N, Heiman B.  How knowledge management capabilities help leverage knowledge resources and strategic orientation for new product advantages in B-to-B
high-technology firms. Journal of Business-To-Business Marketing. 2016; 23(2): 23-32.
21. Kotsiopoulos K, Papalexandris A, Papachroni M, Ionone G. Absorptive Capacity, Innovation, and Financial Performance. Journal of     Business Research. 2011; 64(12): 1335-1343.
22. Borumand M, Ranjbari M. [Strategic HRM Activities and Innovation Performance: Emphasizing the role of knowledge management (in Persian)]. Two Human Development Policies Monthly. 2009; 6 (24): 41 - 54.