نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی،آمل،ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی،آمل، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشکدة مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائة الگوی توسعة سرمایه‌گذاری در ورزش ایران اجرا شده است. روش تحقیق کیفی است و با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل افراد دارای سابقة مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشور، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های کشور، و خبرگان و فعالان حوزة اقتصاد ورزشی بودند. 15 نفر برای انجام مصاحبه با بهره‌گیری از تکنیک‌های هدفمند نظری و گلوله‌برفی انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج نشان داد که از جمله عوامل علّی توسعة سرمایه‌گذاری، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران ورزشی، توسعة مشارکت حداکثری مردم و اقشار مختلف، ارائة خدمات مناسب برای مشتریان ورزشی و شرایط مساعد برای جذابیت ورزش است. عوامل زمینه‌ای، شامل کیفیت انواع ورزش، رسانة فعال و مشوق‌ها بود. از جمله عوامل مداخله‌گر، مدیریت دولتی، قوانین دست‌وپاگیر، محیط سیاسی قانونی و زیرساخت‌های اجرایی است. همچنین راهبردها شامل فراهم کردن سود سرمایه‌گذار، توسعة بازاریابی، ایجاد سازوکار اقتصادی و ثبات و قدرت اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن همگانی شدن ورزش، افزایش تعداد تماشاچیان، افزایش تعداد سرمایه‌گذاران، ایجاد ظرفیت‌ها و شاخص‌های اقتصادی و شرایط مساعد ورزش کشور بود.این مدل، چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات در این حوزه است و به‌عنوان مقدمه‌ای به‌منظور سرمایه‌گذاری ورزش در ایران می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Paradigm Model of Investment Development in Iran Sport

نویسندگان [English]

  • abolfazl emami 1
  • farshad emami 2
  • mostafa afshari 3

1 Ph.D. Student, Department of Sport Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, IRAN

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, IRAN

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Sport Management Research Center, Sport Sciences Research Institute, Tehran, IRAN

چکیده [English]

The aim of the present study was to develop a model for investment development in Iran sport. This study used a qualitative methodology and the grounded theory. The statistical population included those with management experience in different levels of Iran sport, sport management professors of Iran universities, and sport economics experts and activists. 15 subjects were selected for interviews by theoretical, purposive and snowball sampling methods. Open, axial and selective coding were used to analyze the data. The results showed that laying the suitable groundwork for sport investors, developing maximum participation of people and different strata, providing sport customers with appropriate services and favorable conditions for the attractiveness of sport were reported to be amongst the causal factors of investment development. Contextual factors also encompassed the quality of sport, active media, and incentives. Intervening factors were, then, found to be public administration, cumbersome laws, political - legal environment, as well as executive infrastructures. Strategies included providing investor profits, marketing development, establishing economic mechanisms and economic stability and power and their consequences, sport for all policy, increasing the number of spectators, maximizing the number of investors, creating economic capacity and indicators and favorable conditions for sport in Iran. The present model is a suitable national framework for studies in this field and may pave the way as an introduction for investing in sport in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic factors
  • economic stability
  • investment
  • managerial factors
  • political-legal factors
1. Prunaa R, Tribaldosb LM, Bahdur K. Player talent identification and development in football Apunts Medicina de l'Esport. 2018;53(198):43-6.
2. Faraziani F. Designing a Private Sector Investment Model in Iranian Sports. Payam Noor University. 2016;1(1):1-9(In Persian).
3. Mohammadi H. Investment and its Importance in Achieving the Economic Goals of the Progress Document. Fifth Iranian Islamic Progress Conference. 2016;1(1):1-9(In Persian).
4. Park S-H, Mahony DF, Kim Y, Kim YD. Curiosity generating advertisements and their impact on sport consumer behavior. Sport Management Review. 2015;18(3):359-69.
5. Askarian F. Investigation of Economic Status of Iranian Sport Industry in 1998 and 2001 Based on Estimation of PhD Thesis. Faculty of Physical Education and Sport Sciences University of Tehran. 2004;1(1):1-9(In Persian).
6. Ehsani M, Aboodarda Z, Eghbali M. Investigating the Reasons of Sponsors for Isfahan Women's Professional Sport. Journal of Motor Science and Sport. 2008;12(3):111-20(In Persian).
7.Jalali Farahani M, Alidoust Ghahfarkhi E. Analysis of Economic Barriers Affecting the Implementation of the General Policies of Article 44 of the Constitution in Iranian Professional Sport. Sport Management Studies. 2013;5(19):109-28(In Persian).
8. Jones CP, Jensen GR. Investments: Analysis and Management. Edition t, editor. United States: wiley publication; 2016. 640 p.
9. Kazemi MR. Describe the marketing mix elements in the Iranian soccer industry and compare it with South Korea and Japan and provide a suitable template. Faculty of Physical Education and Sport Sciences Kharazmi University. 2008;1(1):1-9(In Persian).
10. Safarnejad M. Formulation of Sports Marketing Strategic Plan of the Federation of Public Sports of the Islamic Republic of Iran. South Azad University of Tehran. 2015;1(1):1-9(In Persian).
11. Rahbar F, Mozaffari Khamane F, Mohammadi S. Investment Difficulties and its Effect on Economic Growth in Iran. Journal of Economic Research. 2007;42(4):1-24(In persian).
12. Hansen H, Gauthier R. Factors Affecting Attendance at Professional Sport Events. 1989;3(1):15.
13. Luiz J, Fadal R. An Economic Analysis of Sports Performance in Africa. Economic Research Southern Africa, University of Cape Town, Working Papers. 2010;38(10):869-83.
14. Nauright J, Ramfjord J. Who owns England's game? American professional sporting influences and foreign ownership in the Premier League. Soccer & Society. 2010;11(4):428-41.
15. Crompton JL. Proximate development: an alternate justification for public investment in major sport facilities? Managing Leisure. 2014;19(4):263-82.
16. KRAMIN TV, SAFIULLIN LN, TIMIRYASOVA AV. Defining Priorities of Management of Investment Attractiveness of the Region and their Consideration in the Framework of Implementing Large Sports Events1. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014;5(18):275-76.
17. Hume P, Stewart A. Physique Assessment in Youth Sports for Talent Identification and Development. 2018. p. 3-10.
18. Afshari M. Analysis of Factors Affecting Economic Development of Iran's Sports Industry. 10th International Conference on Sport Science Tehran. 2016;1(1):1-9(In Persian).
19. Moghani H. Designing and Explaining the Role of Government in the Process of Privatization of Iranian Sport. Urmia University. 2015;1(1):1-9(In Persian).
20. Elahi A. Barriers and Strategies for Economic Development of the Iranian Football Industry. Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran. 2008;1(1):1-9(In Persian).
21. Elahi AR, Sajadi N, Khabiri M, Abrishami H. Barriers to the Development of Attracting Financial Support Spending in the Football Industry of the Islamic Republic of Iran. Journal of Sport Management. 2009;1(1):189-202 (In Persian).
22. Seyed Ameri MH, MoharramZadeh M, Bashiri M, Hadi H. Investigating Barriers to Attracting Sponsors in the Sports Industry of East Azerbaijan Province. Journal of Beyond Management. 2009;3(10):164-74(In Persian).
23. Padash D. Prioritization of Factors Affecting the Privatization of Sports Clubs Using the Hierarchical Analysis Process. University of Isfahan. 2009;1(1):1-9(In Persian).
24. Alidoust Ghahfarkhi I. Analysis of Barriers to Implementation of Article 44 General Policies in the Professional Sports of the Islamic Republic of Iran. University of Tehran. 2010;1(1):1-9(In Persian).
25.Soleimani T, Gharakhkhani H, Saghi J, Heidarloo H. Investigating the Role of Economic Factors on Privatization in Sport from the Experts' Perspective. Eighth International Conference on Physical Education and Sport Sciences. 2014;1(1):1-7(In Persian).
26. Khosravi Zadeh, Esfandiar; Bahrami, Alireza; Haghdadi, Abed. (2014) "Barriers to investment and private sector participation in sports in Markazi province". Sports Management Studies, 6 (24), 222-207. (In Persian).
27. Rajabi M. Reasons for not sponsoring manufacturing companies (private) for championship sport in Isfahan city. Mazandaran University. 2009;1(1):1-8(In Persian).
28. Razavi MH, 2004. Analysis of Privatization Policy in Iranian Sports with Emphasis on Championship Sports. University of Tehran. 2004;1(1):1-9(In Persian).
29. Ahmadi A. The Obstacles and Problems of the Privatization of the Sports Field from the Perspective of the Owners of Clubs and Private Sports Centers in Urmia City. Urmia University. 2006;1(1):1-10(In Persian).
30. Afshari A. Investigating the Barriers to Privatization of the Clubs of the Professional Football League of Iran. Islamic Azad University, Mobarak Branch 2012;1(1):1-8(In Persian).
31. Khaki P. Investigating Factors Affecting the Funding of Mazandaran Province Football Teams. Mazandaran University. 2016;1(1):1-7(In Persian).
32. Komijani, A. (2003) Evaluation of economic performance in Iran. Publications of the Deputy Minister of Economic Affairs of the Ministry of Economic Affairs and Finance, Tehran, first edition, p .: 59. (InPersian).