سنجش سیستم مدیریت کیفیت سازمان ورزش شهرداری تهران براساس مدل ISO 9000

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی مدیریت اماکن ورزشی، دانشگاه جامع علمی - کاربردی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، سنجش سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ورزش شهرداری تهران براساس مدل ISO 9000 بود. جامعۀ آماری پژوهش، تمامی کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بودند (200=N) که براساس جدول مورگان 127 نفر به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامۀ سیستم مدیریت کیفیت (QMS) برگرفته از سازمان ملی استاندارد ایرلند بود که روایی صوری و ظاهری آن توسط متخصصان تاًیید شد و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به‌دست آمد (823/0=α). به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری (SPSS) استفاده شد و تحلیل‌های مربوط به مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آموس (AMOS) انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه‌های (QMS) در این پژوهش از بار عاملی قابل قبولی در سطح معناداری کمتر از 05/0 برخوردار بودند. همچنین براساس مقادیر بارهای عاملی، مؤلفۀ ارزیابی عملکرد با بار عاملی 85/0 و مؤلفۀ ماهیت سازمان و بهبود فرایندها با بار عاملی 80/0 مهم‌ترین عوامل سیستم مدیریت کیفیت بودند. بنابراین زمان‌بندی مناسب در توسعۀ مراحل سیستم مدیریت کیفیت در ارائۀ خدمات به شهروندان، برقراری ارتباط مناسب با کارکنان از سوی مدیریت، ارزیابی دوره‌ای برای تضمین کیفیت خدمات ورزشی و توجه به نیازهای ورزشی شهروندان و اهتمام به ارزیابی عملکرد کارکنان پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


 1. Bahart Fard, A, Javaheri Kamel, M. the Study of Organization Ethical Values Consequences (The Study of Organization Equality, Organization Commitment and Organization Citizenship Behavior). Journal of Police Organizational Development. 2011, 28: 95-118 [In Persian].
 2. Hamzehpour Kheradmardi, M." The relation of service quality, consent and loyalty to the customers' future intention in Mazandaran body building clubs" 2013, M. A Thesis shomal university.
 3. Tatari Hasan Gavyar E, Ehsani M, Kozehchian H. an Evaluation of Service Quality of Private Clubs in Lorestan Province Using SERVQUAL Model. Journal of Sport Management. 2017, 9: 213-228 [In Persian].
 4. Mohammadi A, Ahmadi M, Gohari M.Evaluation of Medical Records Section of Educational Hospitals of Iran University of Medical Sciences with Quality Management System Criteria. Journal of Health Management. 2008, 14: 77-86 [In Persian].
 5. Mossadegh Rad A M, Shaali F, Tajmir Riahi Z.Managers' Viewpoints on Possibility of Using Quality Management System (ISO 9000) in University Hospitals. Health Information Management. 2006, 2: 14-30 [In Persian].
 6. Zanganeh I, Ehsani M, Hashem K.The Relationship between Enablers and Outcomes in Organizational Excellence of Tehran Football Clubs in the Iranian Premier League (Based on EFQM Model). Sport Management Studies. 2009, 6: 151-164 [In Persian].
 7. Khodaparasti, K.” Standard, from the beginning to today”, Journal of Mechanical Engineering, 2009, 18 (67): 60-70.
 8. Peterson, James “A Comprehensive Guide to ISO 9000 Standards Implementation: Implications for a Quality Management System", Translated by Pour shamas, Mohammad Reza, 2007, Rasa Cultural Institute Publishing, Tehran.
 9. Noori Z, Soltan Hoseini M, Naderian Jahromi, M. Organization Learning in the Sport Clubs Based on ISO 9000. Sport Management Studies. 2015, 30: 71-84 [In Persian].
 10.  Bashiri, M,  Khodaee, M. Dimensions and Characteristics of Iran Police Quality Management and Organization Excellence (IPQM). Journal of Police Organizational Development. 2013, 44: 11-46 [In Persian].
 11.  Ashrafi, B, Dabbaghipour, M. Evaluation of Implementation of Improvement Methods (S.S., ISO and EFQM) on Organizational Climate and Job Attitude. Journal of Public Administration. 2012. 4: 1-140 [In Persian].
 12. Yazdani, M.Sport and Jihad Management. Tehran, Tisa, first edition. 2016, 25-40
 13.  Roshandel Arbani, T. Explaining the position of the mass media in institutionalizing public sport in the country. Journal of Sport Management. 2007, 23: 165-177 [In Persian].
 14.  Birami Eger J, Mahmoudi B, Taghizadeh H. Presentation service quality model in creation of citizenship behavior. Sport Management Studies. 2016, 33: 33-46 [In Persian].
 15.  Bahrami H R, Karimi, M. The Effectiveness of Quality Management Deployment in ISO Certified Companies (Case Study: Companies Affiliated to Ministry of Energy in Isfahan Province). Journal of Water and Wastewater. 2017, 28: 106-117 [In Persian].
 16.  Terziovski Milé, Power Damien and Sohal Amrik S “ Production, Manufacturing and Logistics. The longitudinal effects of the ISO 9000 certification process on business performance”. European Journal of Operational Research. 2003, 146 (3): 580-595
 17.  Conti, T. A." A history and review of the European Quality Award Model" . The  TQM Magazine. 2007, 19(2): 112-128.
 18.  Iranzadeh S, Malek A. The effect of the quality management system (ISO 9001) levels of Sigma. Journal of Management Research. 2010, 80: 141-154[In Persian].
 19.  Liu Chun chu, Tse-Yu Wang, Guang-Zhuang Yu.” Using AHP, DEA and MPI for governmental research institution performance evaluation”, Applied Economics. 2018, 51(1): 1-12, DOI: 10.1080/00036846.2018.1524131
 20.  Wade D. Cook, NuriaRamon, Jose L.Ruiz Inmaculada Sirvent, Joe Zhuc. DEA-based benchmarkig for performance evaluation in pay-for-performance incentive plans. Omega Journal. 2019, 84: 45-54,  https:// doi.org/10.1016/j.omega.2018.04.004
 21.  McIvor R. Integrating process improvement into business process outsourcing: a capability approach. Academy of Management Proceedings, 2018. 1, https://doi.org/10.5465/ AMBPP.2018.15953 abstract.
 22.  Wenli Xiao Cheryl Gaimon Ravi Subramanian Markus Biehl. “Investment in Environmental Process Improvement”, 2019, 28(2): 407-42 https://doi.org/10.1111/ poms.12927.