طراحی مدل ورزش شهروندی در کلانشهر تهران با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل ورزش شهروندی در کلانشهر تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف، بنیادی است که با روش کیفی در دو مرحله اجرا شد. در مرحلة اول با استفاده از راهبرد داده‌بنیاد با 25 نفر از خبرگان مصاحبۀ عمیق صورت گرفت و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش چارمز بهره ‌گرفته شده و مدل اولیه استخراج شد. در مرحلة دوم، مدل برآمده از مرحلة قبل در سه مرحله در اختیار کارگروه دلفی متشکل از شش خبرۀ مدیریت ورزشی جهت اصلاح و تأیید نهایی گذاشته شد. نتایج نشان داد که سیاست‌گذاری کلان، الزامات توسعه‌بخش، وظایف سازمان متولی ورزش شهروندی، شهر ورزشی، مدیریت واحد شهری و در نهایت محیط کلانشهری تهران عوامل تأثیرگذار بر ورزش شهروندی هستند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولتمردان، سیاست‌گذاران و مدیریت شهری با درک مفهوم واقعی ورزش شهروندی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، براساس مدل پژوهش حاضر، می‌توانند به‌منظور فراهم‌سازی بستر مشارکت حداکثری شهروندان، با فرهنگ‌سازی و تبلیغات رسانه‌ای مناسب، ضمن افزایش سلامتی و نشاط اجتماعی، پایه‌های اقتصاد و رفاه شهری را تقویت کرده و کلانشهر تهران را به شهر ورزشی شناخته‌شده‌ای در منطقه تبدیل کنند.
 

کلیدواژه‌ها


1. Rahbari S, Mostahfezian M, Naderyan Jahromi M. [Moghayese Keyfiyate Zendeghi Shahrvandane Faal va Geyrefaal Harekati; Motalee Moredi Amakene Varzeshi Shahrdari Esfahan (in Persian)]. Pzhoheshname Modiriyate Varzeshi va Raftare Harekati. 2017;12(24):215-28.
2. Donnelly P. Sport and human rights. Sport in society. 2008;11(4):381-94.
3. Patterson TS. Constraints: an integrated viewpoint. Illuminare. 2001;7(1):30-8.
4.Guschwan M. Sport and citizenship: introduction. Taylor & Francis; 2014.
5. Ayvazi MR, Babgore SH. [Tahawole Mafhome Shahrvandi va Zohore Shahrvande Jahani (in Persian)]. Political Quartely. 2013;42(3):187-205.
6. Parjozkar A, Firozbakht A. [Chesmandaze Modiriyate Shahri dar Iran ba Ta’akid bar Tosse’e Paydare shahri (Persian)]. Quarterly Geographical journal of Territory (Sarzamin) 2012;8(32):43-66.
7. Baller S, Cornelissen S. Prologue: sport and the city in Africa. The International Journal of the History of Sport. 2011;28(15):2085-97.
8. Razavi S, Pasvar M, Taslimi Z. [Tarahi Nezame Jazb va Negahdashte Manabe’e Ensani da Varzeshe Shahrvandi (Persian)]. In: Municipilaty T, editor. Tehran: Moasese Tose’e Elm va Fannavariye Sharg; 2013.
9. Sazmane TarbiatBadani. [Nezame Jame Tosee Tarbiat badani va Varzeshe Keshvar (in persian)]. Tehran: Sazmane Tarbiat Badani; 2004.
10. Motamedin M, Madadi B, Askarein F. [Tosife Awamele Gerayesh ya Adame Gearayeshe Shahrvandane tabrizi be Varzeshe Hameghani(in persian)]. Research On Sport Sciences. 2009;6(23):68-98.
11.Balish SM. Democracy predicts sport and recreation membership: Insights from 52 countries. Journal of epidemiology and global health. 2017;7(1):21-8.
12. Howat G, Assaker G. Outcome quality in participant sport and recreation service quality models: Empirical results from public aquatic centres in Australia. Sport Management Review. 2016;19(5):520-35.
13. Forde SD, Lee DS, Mills C, Frisby W. Moving towards social inclusion: Manager and staff perspectives on an award winning community sport and recreation program for immigrants. Sport management review. 2015;18(1):126-38.
14. Imanzadeh M, Gündoğdu C. The effect of developed citizen sport in increased prestige of municipality. International Journal of Sport Studies. 2014;4(7):789-92.
15. Danaeefard H, Alvani SM, Azar A. [Ravesh Shenasi Pazhoheshe Keyfi dar Modiryat: Roykardi Jame (in Persian)]. Tehran: Saffar; 2017.
16. Kenny M, Fourie R. Contrasting classic, Straussian, and constructivist Grounded Theory: Methodological and philosophical conflicts. The Qualitative Report. 2015;20(8):1270.
17. Ahmadi N. [Naghd va Mo’arefiye Raveshe Delfi (Persian)]. Journal of Ketabe mah (Olume Ejtemae’e). 2008;22:95-108.
18. Delanty G. Models of citizenship: defining European identity and citizenship. Citizenship studies. 1997;1(3):285-303.
19. Moradi M, Honari H, Naghshbandi S, Jabari N, Kholouse P. Social Functions of Mass Media in Developing Citizen Sports. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2012;2(6):66.
20. Green M. Olympic glory or grassroots development?: Sport policy priorities in Australia, Canada and the United Kingdom, 1960–2006. The international journal of the history of sport. 2007;24(7):921-53.
21. Saeedi A, Heydari Chorodeh S, Ghadimi B. [Varzeshe Hamegani va Shahrvandane Tehrani (Persian)]. Tehran: Jame’e va Farhang PRESS; 2012.
22. Keshkar S. Indicator determination and effectiveness measurement of citizen recreational sport programs (Persian)]. Journal of Sport Management and Motor Behavior. 2016;11(22):113-32.
23. Pye PN, Toohey K, Cuskelly G. The social benefits in sport city planning: a conceptual framework. Sport in Society. 2015;18(10):1199-221.
24. Smith A. The development of “sports-city” zones and their potential value as tourism resources for urban areas. European Planning Studies. 2010;18(3):385-410.
25. Yuksel İ. Developing a multi-criteria decision making modelfor PESTEL analysis. International Journal of Business and Management. 2012;7(24):52.
26. Forsyth J. Aboriginal Sport in the City: Implications for Participation, Health, and Policy in Canada. aboriginal policy studies. 2014;3).1-2)