تأثیر معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت‌های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش ورزشکاران شهر تهران بودند. نمونۀ آماری، مشتریان مجموعه‌های ورزشی 5 منطقۀ شهری از بین 22 منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی قرارگیری آنها در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز، شامل مناطق 1،5،6،8،20 بودند. روش نمونه‌گیری تصادفی و در دسترس، همچنین حجم نمونه متشکل از 250 نفر بود. ابزار گردآوری، پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 9 نفر از استادان مدیریت ورزشی و معماری بررسی و سپس در بین نمونۀ موردنظر پخش شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 76/0 محاسبه شد. همچنین از الگوریتم پی ال اس برای آزمودن فرضیات استفاده شد. خروجی نرم‌افزار حاکی از این بود که تمامی متغیرها تحقیق اثر مثبتی بر گرایش شهروندان به اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران داشت. به‌طور کلی می‌توان گفت معماری و نحوۀ طراحی اماکن ورزشی بر جذب و گرایش شهروندان به فعالیت‌های ورزشی ثمربخش است و متولیان امر هنگام طراحی باید به معماری اماکن براساس فرهنگ، نحوۀ دسترسی و سایر شاخص‌های به‌دست‌آمده توجه ویژه کنند.
 

کلیدواژه‌ها


1. Javadi poor, Mohammad and Sohrabi, Pooria( 1392),” Hierarchy in proper making standards with measuring customer satisfying (CSM) for presenting solutions”, Journal of sport management studies, No19,p.p129-150 [in Persian]
 2. Bauman, A. E. (2004). "Updating the Evidence That Physical Activity is good for Health: an Epidemiological Review 2000-2003" Journal of Science and Medicine in Sport, 7(1), 6-19.
3. Hafezi,Tayebe,(1379),” Survey on schools quality in adaptation with children and adolescent emotional and mental characteristics”, Pub: New schools Esfahan, renewal schools [in Persian]
4. Andrade, A., Dominski, F. H., & Coimbra, D. R. (2017). "Scientific production on indoor air quality of environments used for physical exercise and sports practice: Bibliometric analysis". Journal of Environmental Management, 196, 188-200.
5.Nayebi, Batool, Kateb, Fateme, Mazaheri, Mehrangiz, Birashk, Behrooz(1386)” The effect of interior places lighting on life quality and human moral behaviors”, Moral in Sciences and Tecnologies, 2 (4) 65-72
6.  Zuccari, F., Santiangeli, A., & Orecchini, F. (2017). "Energy analysis of swimming pools for sports activities: cost effective solutions for efficiency improvement". Energy Procedia, 126, 123-130.
7. Razavi, Seyed Mohammad Hoseyn, Hoseyni, Emad, Soleymani, Masoome(1391), “ A survey on aesthetic cognitive dimensions in tendency of customers to sport places”, Journal of research in sport management and motor behavior, 8,(16), 15-34[in Persian]
8. Lashini, Leyla(1390),” A survey on related factors about  sport places customer’s satisfaction  in 17 area of Tehran municipality”, master thesis in Azad university of Tehran, Physical Education faculty, Dep. Sport Management p.p 1-15 [ in Persian]
9.Heydari, Abbas(1391), http://memar-iran.mihanblog.com/post/6 [in Persian]
10. Tsoka, S. (2015). "Optimizing indoor climate conditions in a sports building located in Continental Europe". Energy Procedia, 78, 2802-2807.
11. Kashef, Seyed Mohammad(1391), “ The Management of Sport areas and places”, Second copy, pub: Oroomie University, first edition.[in Persian]
12. Kelly, V. (2013). "Resonance in visual communication design practice". Doctoral thesis, University of South Australia, Adelaide, Australia.
13.Afzalpoor, Esmaeel, Zerang, Mahmood, Khoshbakhti, Jafar(1386),”The evaluation of execution of physical education curriculum in first and second stage of elementary schools in south Khorasan province”, Journal of Research in Sport Sciences, 5(16),107-125[ in Persian]
14.Vaez Moosavi, Seyed Mohammad Kazem(1390), “Sport Psychology”, Pub: Samt (The organization of study and publishing of human sciences in universities, third edition, p.p 100-120.
15. Sajadi, Seyed Nasrollah(1392), “ Management of Sport Places and Facilities”, Tehran, Pub: Avaye Zohoor, Second edition, p.p 1-10.
16. Davids K, Araujo D And Brymer E. (2016). “Designing Affordances for Health-Enhancing Physical Activity and Exercise in Sedentary Individuals”. Springer International Publishing Switzerland. DOI 10.1007/s40279-016-0511-3.
17. Kostrzewsk, M. (2017). Published under licence by IOP Publishing Ltd IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245.
18. Ghasemian, Farahnaz, Ghafoori, Farzad, (1394), “The effect of architect (color, texture and materials) in schools sport places on measure of students tendency to physical activities”, Journal of sport management and motor behavior, 11(22), 79-84.
19. McCormack, G., Giles-Corti, B., Lange, A., Smith, T., Martin, K., & Pikora, T. J. (2004). "An update of recent evidence of the relationship between objective and self-report measures of the physical environment and physical activity behaviors". Journal of Science and Medicine in Sport, 7(1), 81-92.
20. Nazemi, Ali, Goodarzi, Mahmood, Khabiri, Mohammad,(1392),” The effect of Stadiums characteristics on further presence of spectators in premium Iran’s football league”, Journal of New approaches in sport management, Series 1, No: 1, p.p 77[ in Persian].
21. Soleymani, Masoome, (1390), “Aesthetics cognitive dimensions in tendency of customers to sport places”, Journal of research in sport management, 8, (16), 15-34[ in Persian]
22. Moghimi, Amin(1389), “ The study of Marketing Mix affected on customer attraction in  Isfahan body building gym’s” , The complex of papers in Azad university of Khorasgan  conference, Isfahan, p.p 1-13,[ in Persian]
23. Inoue, S., Murase, N., Shimomitsu, T., Ohya, Y., Odagiri, Y., Takamiya, T. & Sallis, J. F. (2009). "Association of physical activity and neighborhood environment among Japanese adults". Preventive medicine, 48(4), 321-325.
24. Brabers, M. A. W. (2016). “The Architecture of a healthier lifestyle” (Master's thesis).‌
25.Cleland, V, Ball,K, Hume,C, Timperio,A, Abby C. King,A.C, Crawford, D(2010), "Individual, social and environmental correlates of physical activity among women living in socioeconomically disadvantaged neighbor hoods", Journal of social science & medicine,70, pp2011-2018.
26.Tsoka, S. (2015). "Optimizing indoor climate conditions in a sports building located in Continental Europe". Energy Procedia, 78, 2802-2807.