قیمت‌گذاری بازیکنان فوتبال با تکنیک داده‌کاوی مورد مطالعه: بازیکنان باشگاه استقلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا(س)، تهران ، ایران

3 دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران

10.22059/jsm.2019.262922.2128

چکیده

بازیکنان از جمله مهم‌ترین و باارزش‌ترین دارایی‌ها و سرمایه‌های باشگاه‌های ورزشی محسوب می‌شوند که مبلغ قرارداد ایشان منابع زیادی از باشگاه‌ها را از آن خود کرده است. در مطالعۀ حاضر، با هدف بررسی نقش عوامل مرتبط با ارزش‌گذاری بازیکن، به پیش‌بینی مبلغ قرارداد آنان پرداخته شد. روش تحقیق حاضر کاربردی- پیمایشی و از نوع کمی و نمونه‌های تحقیق به‌صورت کل‌شمار، شامل 41 بازیکن تیم فوتبال باشگاه استقلال بود. داده‌های تحقیق بر مبنای روش اسنادکاوی داده‌های عملکرد بازیکنان، در دو فصل بود. در به‌کارگیری روش داده‌کاوی، از الگوریتم‌های شبکة عصبی، درخت تصمیم و الگوریتم خوشه‌بندی کای میانگین برای دسته‌بندی، تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی قیمت، استفاده شد. همچنین از طریق پیش‌بینی مجدد قیمت با داده‌های خام اولیه و با استفاده از الگوریتم‌های ساخته‌شده در مدل‌های مختلف و بهره‌گیری از نمودار و تحلیل عددی، مقدار پیش‌بینی با مقدار واقعی در نرم‌افزار کلمنتاین، مدل به‌دست‌آمده تست شد. براساس یافته‌ها، در الگوریتم شبکة عصبی متغیر شیرجه بالاترین ضریب تأثیر و متغیر کل زمان بازی‌شده در طول یک فصل کمترین ضریب تأثیر را در قیمت‌گذاری بازیکن داشت. در الگوریتم درخت تصمیم بیشترین عامل تأثیرگذار بر قیمت بازیکن، سن و کمترین عامل، پست بازیکن بود. همچنین اولین عامل تأثیرگذار بر قیمت قدرت بدنی بود. تفاوت مقادیر پیش‌بینی‌شده در روش‌های الگوریتمی با داده‌های واقعی احتمالاً ناشی از عدم استفاده از رویکرد علمی در ارزش‌گذاری قراردادهای بازیکنان است. در پیش‌بینی قیمت بازیکنان، با فرض بودجة ثابت باشگاه، الگوریتم درخت تصمیم و با فرض بودجۀ متغیر، شبکۀ عصبی پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


1.   Silveira M, Cardoso M, Quevedo-Silva F. Factors influencing attendance at stadiums and arenas. Mark Intell Plan. 2018 Sep 24;
2.   Football Benchmark - European Leagues Fan Attendance Report 2018 [Internet]. [cited 2019 Jul 25]. Available from: https://www.footballbenchmark.com/library/european_ leagues_fan_attendance_report_2018
3.   Naghshbandi S, Yousefi B, Etemad Z, Moradi M. The comparison of competitive balance in Football Premier Leagues of England, Germany, Spain, France, Italy and Iran: A case study from 2009-2010 Season. J Hum Sport Exerc. 2011;6(4):673–81.
4.   Khodamoradi S, Naderian M, Bagheri M, Ghorbani M. Evaluation and selection of football players in the Premier League based on financial and sports indicators. Q J Account Financ Manag. 2011 Oct 23;8(2):50–65.
5.   Soltani A, Bagheri M, Ghorbani M. Investigating and applying the VAHC model to calculate the value added of soccer players. J Account Financ Manag. 2010 Jun 22;4(1):191–210.
6.   Liu J, Zhai X, Chen L. Optimal Pricing Strategy under Trade-in Program in the Presence of Strategic Consumers. Omega. 2018 Mar 27;
7.   Stotlar DK. Developing Successful Sport Marketing Plans. 3 edition. Morgantown, WV: Fitness Info Tech; 2009. 128 p.
8.   Tunaru R, Clark E, Viney H. An option pricing framework for valuation of football players. Rev Financ Econ. 2005 Dec 31;14:281–95.
9.   Lenten L, Geerling W, Konya L. A Hedonic Model of Player Wage Determination from the Indian Premier League Auction: Further Evidence. Sport Manag Rev. 2012 Feb 1;15.
10. Rastogi S, Deodhar S. Player Pricing and Valuation of Cricketing Attributes: Exploring the IPL Twenty-Twenty Vision. Vikalpa. 2009 Feb 1;34.
11. Kanyinda A, Bouteiller C, Karyotis C. Human capital: assessing the financial value of football players on the basis of real options theory. Invest Manag Financ Innov [Internet]. 2017 Mar 26 [cited 2019 Jul 23];9(4). Available from: https://businessperspectives.org/ component/zoo/human-capital-assessing-the-financial-value-of-football-players-on-the-basis-of-real-options-theory
12. ROŞCA V. The Financial Contribution of International Footballer Trading to the Romanian Football League and to the National Economy. Theor Appl Econ. 2012 Apr 1;4(569).
13. Martins D de S. Hedonic Pricing in Professional Football: Is players’ transfer value explained by sporting performance? In 2015.
14. Izadyar M, Memari Z, Mousavi M-H. Pricing Equation for Iranian Premier League Football Players. J Econ Res. 2016 Mar 20;51(1):25–40.