دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 599-804 
1. شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش

صفحه 599-616

محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده


10. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی

صفحه 741-762

علیرضا ذاکریان؛ سیدفضل اله قدس میرحیدری؛ همیلا تکلی