تبیین و تدوین الگوی تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیتۀ ملی المپیک ج.ا.ا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین و تدوین الگوی تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیتۀ ملی المپیک ج.ا.ا. بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوۀ گردآوری داده­ها توصیفی- پیمایشی است و براساس رویکرد تحقیق، آمیخته است. جامعۀ آماری پژوهش در دو بخش کیفی و کمی (کلیۀ مدیران کمیتۀ ملی المپیک) (64 نفر) و متخصصان و خبرگان آشنا به تصمیم­های راهبردی مالی در کمیتۀ ملی المپیک (96) بود. نمونه­گیری از طریق تکنیک گلوله‌برفی انجام گرفت. به‌صورت کلی، تعداد نمونه برابر با 160 نفر و پرسشنامه­های صحیح بازگردانده‌شده، 147 مورد بود. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از روش معادلات ساختاری (نرم‌افزار Smart PLS) استفاده شد. از موارد مورد بررسی، چولگی و کشیدگی، بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا (معیارAVE )، روایی واگرا، مقادیرt-values، R Square یا R2، معیار Q2 (Stone- Geisser Criterion)، معیار Redundancyو معیار GOFxci بود. روایی و پایایی ابزار مورد استفاده تأیید شد و نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فناوری، فرهنگی- اجتماعی و قانونی از عوامل محیطی اساسی مؤثر بر تصمیم­گیری­های راهبردی مالی در کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران است. امید است تصمیم­گیران کمیتۀ ملی المپیک، با بررسی نتایج پژوهش حاضر و مدنظر قرار دادن عوامل محیطی منفی (تأثیر عوامل سیاسی بر تصمیم­گیری­ها و...)، تأثیرات منفی آن را کاهش و تأثیرات عوامل محیطی مثبت (تأثیر فناوری بر تصمیم­گیری­ها و ...) را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


 1. Baradaran Hassanzadeh R, Vezhad Irani F, Lotfollahi Haghee M. [Comparative study of the effect of financial performance criteria on decision makers of banks managers (governmental and nongovernmental) using hierarchical analysis technique(AHP) (in persian)]. Beyond management. 2008;3(11): 185-211.
 2. Alvani SM. General management. 3nd ed. PA: Ney; 2009 .(in persian)
 3. Arnalldo, O. A discussion of rational and psychological decision making theories and models: the search for a cultural- ethical decision making model, Electronic Journal of Business Ethics and organization Studies. 2011; 12(6): 12-13.
 4. Kuntz, H., ODaniel, S. Principles of Management, Translated by M. H. Chamran, Sharif University of Technology, Institute of Scientific Publications, Tehran. 2002 : 169.
 5. Mirabee V. Management(Strategy). 1nd ed. PA: Shahre Ashoob; 2004. (in persian)
 6. Kargar Gh. [The Role of Information and Communication Technology on Decision-making Process of Iranian Sports Organizations ( in persian)]. Research on sports management and motor behavior. 2015; 10(20): 111-122.
 7. Jacson R, Palmer R. Guidline of sport management. 3nd ed. PA: Iranian national Olympic commitee; 2003 .(in persian)
 8. International Olympic committee. Association of national Olympic committee. www.olympic.org. 2015.
 9. Hernands R A. Management of sports organizations. 1nd ed. PA: Bamdad ketab; 2006 .(in persian)
 10. Loup, J. Strategic and performance management of Olympic sport organizations. First edition. Human Kinetics.2004: 301.
 11. Parks Zh B. Contemporary management in sport. 1nd ed. PA: Tarbiat Modarres university; 2003 .(in persian)
 12. Anagnostopoulos. Ch., Byers, T., Shilbury, D. Corporate social responsibility in professional team sport organisations: towards a theory of decision-making. European Sport Management Quarterly.2014; 14(3): 259-281.
 13. Kriemadis, A. Strategic planning in higher education athletic. departments International Journal of educational management. 1997; 11(6):381.
 14. British Olympic association. faster, higher, stronger. www.Olympics .org.uk. 2015.
 15. US Olympic committee. US Olympic committee programs. www.usolypicetam .com. 2015.
 16. International Olympic committee mission. www.olympic.org. 2015.
 17. Khosranizadeh E, Hamidi M, Yadollahee J, Khabiri M. [Formulation of strategies and strategic positioning of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran (in persian)]. Sports Management and Development. 2013; 1: 11-25.
 18. Naderi A. [The mechanism and model of optimal allocation of financial resources for education: the basics of requirements, elements and algorithms ( in persian)]. Quarterly Journal of Education. 2009; 104: 59-90.
 19. Moshtaghian S, Etebarian A, Namazizadeh M, Afkhami M. [Investigating the experiences of managers, experts and athletes on the reasons for Iran's failure to compete at the 2008 Beijing Olympic Games in Human Resources and Finance (in persian)]. Sport management. 2014; 5(3): 71-97.
 20. Nooraie, M. Factors influencing strategic decision – making processes. International Journal of academic research in business and social sciences. 2012; 2(5): 405-429.  
 21. Soares, J, Correia, A.,  Rosado, A. Political Factors in the Decision-making Process in Voluntary Sports Associations. European Sport Management Quarterly. 2010; 10(1): 5-29.
 22. Wicker , P., Breuer, Ch. Examining the Financial Condition of Sport Governing Bodies: The Effects of Revenue Diversification and Organizational Success Factors. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2014; 25(4): 929-948.
 23. Keshanarz L, Hamidi M, Goodarzi M, Sajadi N. [Draw up the landscape and strategic plan of the National Olympic Committee with a balanced scorecard ( in persian)]. Olympic Journal. 2012; 19(1): 7-23.
 24. Sarmad Z, Bazargan A, hejazee E. Research Methods in Behavioral Sciences. 2nd ed. PA: Agah; 2007 .(in persian)
 25.  Hair, J.F., Sarstedt, M., . Pieper, T.M., Ringle, Ch.M. The Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Strategic Management Research: A Review of Past Practices and Recommendations for Future Applications. Long Range Planning. 2012; 45(5-6): 320–340.
 26. Lee D., Newman, P., and Price, R. Decision Making in Organization. Glasgow, UK: Prentice Hall. 1999: 251.
 27. Jening, D. Decision Making an Integrated Approach,. Business & Economics. 1994: 325.