شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف این مقاله شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی ورزشی در راستای تحقق اهداف توسعۀ پایدار ورزش است. روش تحقیق کیفی بوده و برای جمع­آوری داده­ها و نظرهای صاحب‌نظران از مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه استفاده شد. همچنین میزان همگرایی پاسخ­دهندگان نسبت به شاخص­های ارائه‌شده از طریق رویکرد دلفی مورد سنجش قرار گرفت. نمونۀ آماری شامل استادان مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی و کارآفرینان ورزشی بود که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. با توجه به ابعاد کارآفرینی اجتماعی از جمله نتایج و فرصت­های کارآفرینی اجتماعی، ایجاد اشتغال، تغییر اجتماعی توسط ورزشکاران، مشارکت زنان در ورزش، همبستگی ورزشکاران با محرومیت­های اجتماعی، فعالیت­های داوطلبانه در ورزش و فعالیت­های خیریه شناسایی شد. نظر به اینکه شاخص­های معینی برای تعیین چارچوب مبتنی بر سودمندی اجتماعی و ارزشمندی اجتماعی در مسیر توسعۀ ورزش وجود دارد، این مقاله با تبیین شاخص­ها و ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش، مشارکت جهت توسعۀ سرمایۀ اجتماعی، تغییر اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی از طریق کارآفرینی اجتماعی ورزشی را حمایت می­کند. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه یکی از اهداف توسعۀ پایدار ورزش، عدالت اجتماعی، فرصت­های برابر مشارکت، انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی و در نگاه کلی، توجه به کارآفرینی اجتماعی است، لازم است فعالیت­ نهادهای مسئول ورزش با سایر نهادها از جمله سازمان بهزیستی، سازمان هلال‌احمر و سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور فعالیت­های مرتبط با کارآفرینی اجتماعی در ورزش و تفریحات سالم توسعه و گسترش یابد.

کلیدواژه‌ها


 1. Anon. Social entrepreneurship. A closer look at business education. 2006, [www. Caseplace.org], 14 may 2011
 2. Dees, J.G. Taking social entrepreneurship seriously. Society, 2007, 44(3), 24-31.
 3. Dees, J. G. The meaning of social entrepreneurship. Comments and suggestions contributed from the Social Entrepreneurship Funders Working Group, 2001, pg:6.
 4. Hums.,M.A. The conscience and commerce of sport management: One teacher’s perspective. Journal of Sport Management, 2010, 24, 1-9.
 5. Aminuddin, Y, Pariah, M. Globalization and Malaysian Sports Industry. Journal of Intentional Studies. 2008, 8 (1): 112-116
 6. Northeastern University Center. Sport in Society. [http://www.northeastern.edu/sportinsociety/fitz/impact/index.html].2007, pg:1
 7. Corner, P. D., & Ho, M. How opportunities develop in social entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 2010, 34(4), 635-659.
 8. Boroj yazdi, M. Developing the model for social entrepreneurship development in Tehran city, Master Thesis, faculty of management, Tehran University, Abstract, 2009, pg. 1,(in Persian).
 9. Heidary, M.M. The relationship between social entrepreneurship and effectiveness of performance in non-government organizations, Master Thesis, faculty of management, Tehran University, abstract, 2007, pg. 1, (in Persian).
 10. Emrani Tabarestani, Z. Prioritizing the factors affecting social entrepreneurship in Iran form the viewpoint of the social activists. Master Thesis, faculty of management, Allameh Tabatab'i University, abstract, 2009, pg. 1, (in Persian).
 11. Gilmore, A., Gallagher, D., & O'Dwyer. Is Social Entrepreneurship an Untapped Marketing Resource? A Commentary on its Potential for Small Sports Clubs. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 2011 24(1), 11-15.
 12. Ratten, V. Social entrepreneurship and innovation in sports. International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation, 2011, 1(1), 42-54.
 13. Byrd, M. J. and L. C. Megginson. Small Business Management. New York, 2009, pg. 12.
 14. Ratten, V. and H. Ratten, International sport marketing: practical and future research implications. Journal of business and industrial marketing 2011, 26(8): 614-620.
 15. Vallance, S., H. C. Perkins, et al. "What is social sustainability? A clarification of concepts." Geoforum, 2011, 42(3): 342-348.
 16. Michael,M., Chelladurai, Packianathan. Gross domestic sport product: the size of the sport industry in the United States, Journal of sport management, 2011, 25:24-35.
 17. Smith, B. R., & Stevens, C. E. Different types of social entrepreneurship: The role of geography and embeddedness on the measurement and scaling of social value. Entrepreneurship and Regional Development, 2010, 22(6), 575-598
 18. A'arabi, M., Najafi Pashai, K. Entrepreneurship strategic management, Tehran: Mahkameh publication, 2009, pg.45, (in Persian).
 19. Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? Entrepreneurship Theory and Practice, 2006, 30(1), 1-22.
 20. Duru, O., et al. "A fuzzy extended DELPHI method for adjustment of statistical time series prediction: An empirical study on dry bulk freight market case." Expert Systems with Applications, 2012, 39(1): 840-848.
 21. Schmidt R.C., Managing Survey Using Nonparametric Statistical technique, Decision Sciences, 1997, 28(3): 763-773.
 22. Wu, C.-H. W.-C. Fang. "Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers." Quality & Quantity, 2011, 45(4): 751-768.
 23. Hemingway, C. A. and P. W. Maclagan. "Managers' personal values as drivers of corporate social responsibility." Journal of Business Ethics 2004, 50(1): 33-44
 24. Ciletti, D., & Chadwick, S. Sports Entrepreneurship: Theory and Practice: Fitness Information Technology 2012, pg.65.
 25. Spaaij, R."The social impact of sport: diversities, complexities and contexts." Sport in Society , 2009, 12(9): 1109-1117
 26. Meyskens, M., Carsrud, A., Cardozo. R. The Impact of Resources on Social Entrepreneurship Organizations: The Symbiosis of Entities in the Social Engagement Network. USASBE 2008 Proceedings – Page: 0865.
 27. Hylton, K., Bramham, R, Jackson, D., &Nesti, M. (Eds). Sports development.' Policy, process and practice. London: Routledge.2001, pg:13.