نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

2 .استادیار، پژوهشکدۀ مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل کیفی اشاعۀ ارزش‌های اخلاقی ورزش در بین دانشجویان بود. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که با استفاده از تکنیک نظریۀ برخاسته از داده‌ها انجام گرفت. جامعۀ هدف پژوهش کلیۀ نخبگانی که به‌نحوی در ورزش دانشجویی و اخلاق ورزشی، دانش، تجربه و سابقۀ روشنی داشتند، تشکیل می‌دادند که 23 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه­گیری نظری و گلوله‌برفی انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها شامل مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بود که محقق در قالب 26 مصاحبه به اشباع نظری رسید. در تحلیل یافته­های تحقیق از پنج مفهوم شرایط علی، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای، راهبردها و نتایج، در قالب الگوی کدگذاری استراس و کوربن (1990) استفاده شد. به‌طور کلی، نتایج، در قالب یک مدل کیفی، نشان داد که با توجه به شرایط علی و ضرورت اشاعۀ ارزش‌های اخلاقی ورزش در بین دانشجویان، و نیز با در نظر گرفتن شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای حاصل از پژوهش، می­توان این ارزش­ها را از طریق راهبردهای آموزشی، پژوهشی، ورزشی، اطلاع‌رسانی، و همچنین مدیریتی توسعه داد. درس تربیت بدنی دانشگاه‌ها، فوق‌برنامۀ ورزشی در دانشگاه‌ها، انجام طرح‌ها و پایان‌نامه‌ها، برگزاری اردوهای ورزشی، ایجاد کتابخانه‌ها و شبکه‌های مجازی، برخی از یافته‌های مربوط در بخش راهبردها بود که با اجرای آنها می‌توان به نتایجی مانند تغییر نگرش دانشجویان نسبت به ورزش و توسعۀ ارزش‌های اخلاقی در بین آنها رسید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis of the Promotion of Sport Ethical Values among University Students: A Grounded Theory Study

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Safari Jafarloo 1
 • Mohammad Hosseini Ghorban 2

1 Assistant Professor, Department of Sport Sciences, Jahrom University, Jahrom. Iran

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was qualitative analysis of promotion of sport ethical values among university students. This study used a qualitative method and was conducted by a grounded theory. The population included all elites who were somehow experienced experts in sport in universities and sport ethics. The sample consisted of 23 elites who were selected through theoretical and snowball sampling methods. Data were collected by semi-structured interviews and the researchers reached theoretical saturation in 26 interviews. The findings were analyzed using 5 concepts (causal conditions, intervening conditions, contextual conditions, strategies and consequences) in the form of Strauss and Corbin’s (1990) coded pattern. Generally, results in a practical model showed that sport ethical values can be accrued through educational, research, sport, notification and management strategies according to the causal conditions and a need to promote these values in students, and also the intervening and contextual conditions. Physical education courses at universities, extracurricular sports in universities, projects and theses, sport camps, creating libraries and virtual networks were some of the findings in the strategies section which lead to consequences such as a change in students’ attitudes towards sports and the development of ethical values among them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical values
 • Grounded theory
 • qualitative analysis
 • sport in universities
 • university student
 1. Shajie, Reza; Kozhe chian, Hashem, Ehsani, Mohammad and Amiri, Mojtaba. [The impact of Iranian individual, political, legal and economic environment on professional ethics of professional players (in Persian)]. Applied Research in Sport Management. 2012. Number 3. P. 19-26.
 2. Nedaei, Tahereh, Alavi, Khalil. [Exercise ethics with a fair game approach (in Persian)]. Theological philosophical research of the tenth year. 2007. Number 2 (38).
 3. Murray TH. Preserving Sporting Values and Ethics: The relationship between ant-doping and sport values and ethics. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. 2010:1-9.
 4. List P. World Anti-Doping Code. International Standart.–2016.–16 s. 2016.
 5. Binder D. Teaching Olympism in schools: Olympic education as a focus on values education. International Chair in Olympism Lecture, Centre for Olympic Studies (Spain: Autonomous University of Barcelona, 2005). 2005;5.
 6. Majauskienė D, Šukys S, Lisinskienė A. Spread of knowledge on olympism in school applying the integrated programme of olympic education. LKKA. 2011:42.
 7. Naul R. Olympic pedagogy as a theory of development of ethical and humanistic values in education. Sporto mokslas. 2008;3(53):9-15 .
 8. Parry J. Sport and Olympism: Universals and multiculturalism. Journal of the Philosophy of Sport. 2006 Oct 1;33(2):188-204 .
 9. Gessman, R. "Olympic education, fair play and their practice in schools". The Official Publication of the European Fair Play Movement Academic Supplement, 2010; 8, 2. 23-29.
 10. McNamee MJ, Parry SJ, editors. Ethics and sport. Routledge; 2002 Sep 11.
 11. Bruno, A. R. "Ethics in Sport - Guidelines for Teacher" Luso-Illyrian Institute for Human Development (iLIDH). 2015, 133-135.
 12. Ehsani, m & shajie, R. [Ethics in sport with a functional approach (Persian)]. Tehran: Publications Institute of Physical Education and Sport Sciences. 2013.
 13. Poorsoltani, H, Shajeee, R, Zarean, H. [Designing the ethical rules of the faculty members of Physical Education and Sport Sciences of Iran (Persian).] Sports Management Studies, 2013, No. 19.
 14. Ghafouri, Farzad, Mirzai, Bahman, Henry, Habib and Hanover, Afshar. [The impact of Olympic education on student attitudes across universities (in Persian)]. The Quarterly Olympics, Sixteenth, p. 41; pp. 2008, 71-77.
 15. Hamidi, Mehrzad; Ellahi, Alireza; Akbari Yazdi, Hossein; Hamidi, Mohsen. [Student Sport of the Islamic Republic of Iran: Perspectives and Development Strategies (in Persian)]. Sports Management Studies (Physical Education Institute). 2011, No. 12. Pages 13-26.
 16. Isidori E, Frías JL, Echazarreta RR. Teaching Sport Philosophy Online: a Case Study in Italy. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015 May 13;186:932-8.
 17. Pitney, William A., and Jenny Parker. Qualitative research in physical activity and the health professions. Champaign, IL: Human Kinetics, 2009.
 18. Emami, s, m & Danaeifard, H. [Qualitative research strategies: Meditations on grounded theory (in Persian)]. Journal of Management Thought. 2007; 1 (2). pp: 69-97.
 19. Bazargan, A. [An Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods: Common Approaches to Behavioral Sciences (in Persian)]. Tehran, Didar Publication. 2009; P88.
 20. Strauss, Anselm, and Juliet M. Corbin. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, Inc, 1990.
 21. Namy, Mike. [Exercise, Ethics and Philosophy (in Persian)], translation of Rastgar, Saba. Hikmat and Knowledge Information, Seventh Year, Number Ten. 2012; Pages 13-14.
 22. Reid, Heather. Introduction to the Philosophy of Sport. Rowman & Littlefield Publishers, 2012.