دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 1-197 (مدیریت ورزشی) 
3. مقایسۀ سلامت روانی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی استان کرمانشاه

صفحه 53-75

رسول نوروزی سید حسینی؛ حسن فتحی؛ بهرام یوسفی؛ ابراهیم نوروزی سید حسینی


5. برآورد میزان خلاقیت از فرهنگ سازمانی در مدیران سازمان‌های ورزشی

صفحه 99-117

محبوب شیخعلی زاده هریس؛ فرشاد تجاری؛ الهه پیرعلایی


7. بررسی وضعیت کمی و کاربرد ابزارها و رشته‌های ورزشی در ایران باستان

صفحه 139-164

رحیم رمضانی نژآد؛ علیرضا نیکویی؛ حسن دانشمندی؛ آمنه بیداریان؛ بهرام بهرامی پور


8. شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش

صفحه 165-181

محمد صادق افروزه؛ مهرداد محرم زاده؛ میر محمد کاشف؛ محسن افروزه


شماره‌های پیشین نشریه

مدیریت ورزشی
زمستان 1390، صفحه 1-197
نشریه مدیریت ورزشی
پاییز 1390، صفحه 1-170
نشریه مدیریت ورزشی
تابستان 1390، صفحه 1-180
نشریه مدیریت ورزشی
بهار 1390، صفحه 1-172