نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد چالوس

4 کارشناس ارشد

چکیده

یکی از روش‌های شناخت پیشینه و ریشه‌های ملی و همچنین حفظ هویت تاریخی و فرهنگی ورزشی کشور، بررسی ابعاد مختلف فعالیت‌های بدنی و نظامی – ورزشی در ایران باستان است. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی انواع ابزارها و رشته‌های ورزشی متداول در ایران باستان با استفاده از تحلیل محتوای 9 جلد شاهنامة فردوسی و دیگر تحقیقات مربوط به آن است. در ضمن دربارة هریک از ابزارها و رشته‌های ورزشی، ابیاتی از شاهنامه به‌عنوان نمونه انتخاب و تحلیل یا تعمیم کاربردی شدند. یافته‌ها نشان داد از بین 13 ابزار نظامی – ورزشی که 3571 بار در شاهنامه تکرار شده است، شمشیر و تیغ با 26 درصد و تیر و کمان با 20 درصد تکرار مهم‌ترین ابزار نظامی – ورزشی ایرانیان بوده است. همچنین از بین 7 ورزش رایج که 374 بار در شاهنامه تکرار شده، شکار، پیاده‌روی و چوگان به‌ترتیب با 30، 25 و 11 درصد تکرار جزو مهم‌ترین فعالیت‌های بدنی ایرانیان بوده است. از بین شش فن متداول در ورزش، بیشتر فنون به ورزش کشتی اختصاص داشته که فن کمر یا کمرگیری با 80 درصد تکرار در رتبة اول بوده است. علاوه‌بر این، بررسی ویژگی‌های رزمی – ورزشی پهلوانان شاهنامه نشان داد که از بین 4755 تکرار این ویژگی‌ها، ویژگی سوار و سوارکاری با 23 درصد تکرار در رتبة اول قرار دارد. این یافته‌ها، تنوع و مهارت ایرانیان را در استفاده از ابزارها و فنون مختلف ورزشی – نظامی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Quantitative Condition and Application of Sport Equipment and Fields in Ancient Iran

نویسندگان [English]

  • rahim ramezaninejad 1
  • alireza nikoei 2
  • hasan daneshmandi 2
  • ameneh bidariyan 3
  • bahram bahramipoor 4

چکیده [English]

One of the methods to recognize national background and roots, also to maintain historical and cultural nature is to study different dimensions of physical, martial and athletic activities in ancient Iran. The aim of the present study was to identify different sport fields and equipment in ancient Iran using content analysis of nine versions of Ferdowsi’s “Shahnameh” and related literature. Also, verses of “Shahnameh” were selected and analyzed as the sample for every sport equipment and field. The results indicated that among 13 martial-athletic pieces of equipments repeated 3571 times in “Shahnameh”, sword and thorn (26% repetition), bow and arrow (20% repetition) were the most important martial- athletic Iranian pieces of equipment. Also, among seven common sport fileds repeated 374 times in “Shahnameh”, hunting (30% repetition), walking (25% repetition), and game of polo (11% repetition) were the most important physical activities in Iranians. Among six common sport techniques, the highest tecjniques were allocated to wrestling and technique of chest to chest (80% repetition) occupied the first place. In addition, the study of martial-athletic characteristics of champions in “Shahnameh” indicated that among 4755 repetitions of these characteristics, horseback riding (23% repetition) gained the first rank. The results of this study indicated that the Iranians used variety of skills, and applied different pieces of equipment and techniques in martial – athletic activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martial – athletic skills
  • Martial attributes
  • Shahnameh