دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 1-180 (نشریه مدیریت ورزشی) 

شماره‌های پیشین نشریه

مدیریت ورزشی
زمستان 1390، صفحه 1-197
نشریه مدیریت ورزشی
پاییز 1390، صفحه 1-170
نشریه مدیریت ورزشی
تابستان 1390، صفحه 1-180
نشریه مدیریت ورزشی
بهار 1390، صفحه 1-172