نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می‌دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری تخمین زده شد و تعداد 797 نفر به‌دست آمد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه تداعی برند تیم ساخته‌شده توسط گلادن و فانک بود که اعتبار و روایی آن برای این تحقیق مورد آزمون قرار گرفت (ضریب آلفای کرونباخ 89/0). این پرسشنامه شامل 5 بخش با 61 سؤال بود. برای تحلیل داده‌های حاصل از نرم‌فزار SPSS نسخه 15 استفاده شد و با استفاده از آزمون‌های آماری از جمله همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه نتایج به‌دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین سه عامل؛ دارایی‌ها، منافع و نگرش‌های تداعی برند با میزان وفاداری به برند همبستگی وجود دارد (01/0=P). همچنین براساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه عوامل منافع و نگرش‌های تداعی برند پیشگویی‌کننده خوبی از میزان وفاداری به برند بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the Relative Contribution of Brand Loyalty by Brand Association in Football Premier League of Iran

نویسندگان [English]

  • M Hoseini 1
  • D Nasr 2
  • V Javani 3
  • M Salimi 3

چکیده [English]

This study aimed to determinate the relative contribution of brand loyalty in brand association in football premier league of Iran. This study was a descriptive, practical survey. A sample of 797 football premier league fans participated in this study. In order to collect the data, Team Association Questionnaire by Gladden and Funk (2001) was used. The reliability of the questionnaire was estimated by Cronbach’s alpha (0.89) and the validity was established for this study. Multiple regression analysis, liner regression analysis and Pearson correlation regression test were used to analyze the data. The results showed a correlation between three dimensions of brand association (attributes, benefits and attitudes) with brand loyalty (P=0.01). Also, the results showed that two dimensions of benefits and attitudes could be reliable predictors of brand loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitudes.
  • Attributes
  • Benefits
  • Brand association
  • Brand Loyalty