تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می‌دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری تخمین زده شد و تعداد 797 نفر به‌دست آمد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه تداعی برند تیم ساخته‌شده توسط گلادن و فانک بود که اعتبار و روایی آن برای این تحقیق مورد آزمون قرار گرفت (ضریب آلفای کرونباخ 89/0). این پرسشنامه شامل 5 بخش با 61 سؤال بود. برای تحلیل داده‌های حاصل از نرم‌فزار SPSS نسخه 15 استفاده شد و با استفاده از آزمون‌های آماری از جمله همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه نتایج به‌دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین سه عامل؛ دارایی‌ها، منافع و نگرش‌های تداعی برند با میزان وفاداری به برند همبستگی وجود دارد (01/0=P). همچنین براساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه عوامل منافع و نگرش‌های تداعی برند پیشگویی‌کننده خوبی از میزان وفاداری به برند بودند.

کلیدواژه‌ها