نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه پیام نور

4 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل پیشنهادیICT در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است. جامعة آماری در برگیرندة 630 نفر متشکل از کارشناسان و متخصصان و مدیران سازمان تربیت بدنی با مدرک کارشناسی و بالاتر بود که از این تعداد 235 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه پس از تایید روایی و پایایی (97%= a)، توزیع شد. در این پژوهش از آزمون فریدمن برای رتبه بندی و برای آزمون فرض های آماری از آزمون ناپارامتریک ویل کاکسن برای تعیین اختلاف بین میانگین ها استفاده شد. آزمون فرض های آماری نشان داد که وضعیت بانک اطلاعاتی ،چشم انداز مطلوب توسعة ICT، راهبردهای توسعة ICT، و تحلیل SWOT در سازمان ورزش کشور مشخص نیست. آنالیز و تفسیر مجموعه اطلاعات به دست آمده نشان داد که جایگاه ICT در سازمان ورزش ایران بر روی محور مختصات SWOT در منطقة ضعف و در ماتریس آن در جایگاه WT قرار دارد. در این وضعیت باید از راهبرد حفظ وضعیت موجود استفاده و با کاهش ضعف ها از تهدید ها پرهیز کرد. با توجه به یافته های تحقیق و بررسی منابع و نظر استادان و خبرگان، راهبردهای توسعة ICT و مدل برنامه ریزی راهبردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing ICT Model in Iran Physical Education Organization

نویسندگان [English]

  • F A 1
  • M Goudarzi 2
  • A Farahani 3
  • H Asadi 4

چکیده [English]

The purpose of the present study was to design the model of ICT in Iran Physical Education Organization. 630 experts and professionals who were graduate students participated in the study. According to Morgan table, 235 participants were selected to answer SWOT analysis questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire (a= 97%) was confirmed and it was distributed among the participants. Friedman test and Wilcoxon test were applied to analyze the data. The results indicated that the status of informational bank, the desired vision of ICT enhancement, ICT enhancement strategies, SWOT analysis were not identified in Iran Physical Education Organization. The results also indicated that ICT in Iran sport organizations was located in the weakness region and in the matrix was located in WT. In this situation, the existing situation should be maintained and the weak points should be eliminated in order to avoid threats. Based on the results of the study, investigation of resources and viewpoints of professors and experts, ICT enhancement strategies and ICT model were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Communication Technology
  • Strategic model
  • SWOT.