نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این تحقیق، سنجش میزان خلاقیت و مدیریت دانش در اداره کل تربیت بدنی تهران و همچنین سنجش ارتباط این دو متغیر است. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل مزبور به تعداد 252 نفر است که 155 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه خلاقیت رندسیپ و پرسشنامه مدیریت دانش بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید متخصصان رسید و پایایی آنها نیز به وسیله آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که عدد 81/0 برای پرسشنامه خلاقیت و 88/0 برای پرسشنامه مدیریت دانش به دست آمد. برای آنالیز داده ها از آزمون های کلموگروف – اسمیرنوف، پیرسون، رگرسیون گام به گام و همبستگی تفکیکی استفاده شد. نتایج نشان داد مدیریت دانش و خلاقیت در اداره کل در حد متوسط است و ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت دانش و خلاقیت وجود دارد و از بین ابعاد چهارگانه مدیریت دانش، برونی سازی و اجتماعی سازی ارتباط معناداری با خلاقیت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge Management and Creativity in Physical Education General Department of Tehran

نویسنده [English]

  • M Ansari

چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate creativity and knowledge management in Physical Education General Department of Tehran as well as to recognize the relationship between these two variables. The statistical population of this study consisted of 250 staff of Physical Education General Department of Tehran and the sample included 155 subjects. The data were collected by questionnaires including personal information questionnaire, Randeep creativity questionnaire and knowledge management questionnaire. The validity of the questionnaires was confirmed by experts, and their reliability was tested by Alpha Cronbach (a=81% for the creativity questionnaire and a=88% for the knowledge management questionnaire). Kolmogorov – Smirnov, Pearson test and multiple regression tests were used to analyze the data. The results showed that management of knowledge and creativity was at a medium level in Physical Education General Department of Tehran. There was a positive and significant relationship between creativity and knowledge management. Among the four features of knowledge management, there was a significant relationship between externalization and socialization with creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Knowledge Management
  • Process of Knowledge Management.