نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و میزان اضطراب و افسردگی ورزشکاران رشته باستانی با رشته‌های منتخب بود که 175 نفر از ورزشکاران مرد شهرستان کرمانشاه به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده ها، از پرسشنامه‌های شخصیتی آیزنک (EPI) و اضطراب و افسردگی اسنایت (HADS) و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی نظیر ANOVAو آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی رشته‌های مختلف ورزشی اختلاف وجود دارد، به نحوی که باستانی‌کاران، برون‌گراتر از تکواندوکاران و کبدی‌کاران (05/0 >, P 35/3F=) و باثبات‌تر از کبدی‌کاران (01/0 >, P 26/6F=). همچنین باستانی‌کاران اضطراب و افسردگی کمتری نسبت به سه گروه دیگر داشتند (01/0 >, P 41/9F=). بنابراین ورزشکاران رشته باستانی از نظر ویژگی‌های شخصیتی، برون‌گرا و باثبات‌تر و از نظر سطح اضطراب و افسردگی پایین‌تر از دیگر رشته‌های مذکور بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Personality Traits, Anxiety and Depression of Iranian Traditional Wrestling Athletes with Other Sport Fields

نویسندگان [English]

  • Gh Bahar 1
  • A Yalfani 2
  • A Ashkan 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare personality traits and anxiety and depression of Iranian traditional wrestling athletes with wrestling, taekwondo and Kabaddi athletes. 175 sportsmen were randomly selected using Morgan and Kerjesy table. Eysenck Personality Inventory (EPI) and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) were used to collect the data. In addition to descriptive statistics, inferential ANOVA and Tukey post hoc test were used in this research. The results showed a significant difference in personality traits (introversion, extroversion, stability, instability) among athletes of different sport fields (P<0.05). Iranian traditional wrestlers were more extroverted than those practicing in taekwondo and Kabaddi. Also, Iranian traditional wrestlers were more stable than those practicing in Kabaddi (p<0.05). In fact, Iranian traditional wrestlers had lower anxiety and depression than the other three groups (P<0.01). Also, it can be concluded that Iranian traditional wrestlers' personality traits were more stable and they were more extroverted. They also had lower levels of anxiety and depression compared to the other sport fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • Depression
  • Iranian Traditional Athletes.
  • Personality Traits