مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و میزان اضطراب و افسردگی باستانی‌کاران با رشته‌های ورزشی کشتی، تکواندو وکبدی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و میزان اضطراب و افسردگی ورزشکاران رشته باستانی با رشته‌های منتخب بود که 175 نفر از ورزشکاران مرد شهرستان کرمانشاه به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده ها، از پرسشنامه‌های شخصیتی آیزنک (EPI) و اضطراب و افسردگی اسنایت (HADS) و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی نظیر ANOVAو آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی رشته‌های مختلف ورزشی اختلاف وجود دارد، به نحوی که باستانی‌کاران، برون‌گراتر از تکواندوکاران و کبدی‌کاران (05/0 >, P 35/3F=) و باثبات‌تر از کبدی‌کاران (01/0 >, P 26/6F=). همچنین باستانی‌کاران اضطراب و افسردگی کمتری نسبت به سه گروه دیگر داشتند (01/0 >, P 41/9F=). بنابراین ورزشکاران رشته باستانی از نظر ویژگی‌های شخصیتی، برون‌گرا و باثبات‌تر و از نظر سطح اضطراب و افسردگی پایین‌تر از دیگر رشته‌های مذکور بودند.

کلیدواژه‌ها