نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد قزوین

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه تهران

5 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور است. برای گردآوری داده‌ها به بررسی اسناد و مدارک، پیشینه تحقیقات نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه‌ها و فرم‌های تعیین موقعیت راهبردی پرداخته شد. جمع‌آوری داده‌ها از مدیران اجرایی فوتبال کشور و کارشناسان حوزه مدیریت ورزشی و ذی-نفعان اصلی فدراسیون فوتبال صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه‌بر شاخص‌های توصیفی و آزمون فریدمن، از ماتریس‌های ارزیابی درونی و بیرونی و تحلیل SWOT استفاده شد و نتایج حاصل از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ضعف‌ها، قوت‌ها، تهدیدها و فرصت‌های فوتبال جمهوری اسلامی ایران نشان داد که وضعیت موجود فوتبال ایران نامناسب بوده و حاکی از غلبه ضعف‌ها بر قوت‌ها و تهدیدها بر فرصت‌هاست که موقعیت راهبردی WT را برای فوتبال ایران به‌وجود آورده است. بررسی فوتبال در حال رشد و وضعیت رقبایی چون نیوزیلند و چین نشان داد که آنها وضعیت بهتری نسبت به کشور ما دارند و لزوم تدوین راهبرد تدافعی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت موجود برای ما بسیار ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Iran Football Situation and Determination of Iran Football Strategic Position

نویسندگان [English]

  • M Naderi 1
  • M Ehsani 2
  • M Khabiri 3
  • M Amiri 4
  • H Gharekhaani 5

1

2

3

4

5

چکیده [English]

The purpose of this study was to survey Iran football situation and to determine Iran football strategic position. This study was descriptive (survey) and a questionnaire was used to collect the data. A sample of 96 subjects including football executives, sport managers and experts was surveyed. In order to analyze the data, Friedman test and SWOT matrix were used. Results showed that Iran football was not in a proper situation because the weaknesses and threats of Iran football were more than its strengths and opportunities respectively. Results showed that Iran football strategic position was WT. The comparison of Iran football strategic position with New Zealand and China showed that they enjoyed a better position. It is suggested that Iran football authorities apply defensive and realistic strategies to manage this situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunities
  • Strategic position.
  • Strengths
  • Threats
  • Weaknesses