نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

2 دانشیار دانشگاه کردستان

3 دانشیار دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و رتبه‌بندی عوامل فردی مؤثر در احراز پست‌های مدیریتی در ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور بود که در استان‌های کردستان، ایلام، کرمانشاه و همدان و در زمان تحقیق 260 نفر بودند. حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در سه بخش بود: ویژگی‌های فردی، پرسشنامه استاندارد و سنجش انگیزه مدیریت اسمیت و ماینر (1982) و بخش سوم پرسشنامه محقق ساخته برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر در احراز پست‌های مدیریتی بود که روایی محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و ضریب اعتبار دو پرسشنامه به ترتیب 73/0 و 83/0 بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل کلوموگروف اسمیرنوف، آزمون‌های t دو گروه مستقل و رتبه‌ای فریدمن استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که از دیدگاه کارکنان ادرات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور، داشتن تحصیلات مناسب و گذراندن دوره‌های آموزشی، محبوبیت بین همکاران و داشتن سوابق درخشان در سمت‌های قبلی در اولویت‌های اول تا سوم عوامل مؤثر احراز پست‌های مدیریتی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Personal Factors in Gaining Managerial Position with an Emphasis on Gender Differences in Physical Education General Departments in West of Iran

نویسندگان [English]

  • S Aliabadi 1
  • S Sadeghi 2
  • B Yousefi 3

1

2

3

چکیده [English]

This study examined and prioritized personal factors especially gender to gain managerial position in physical education general departments of Iran western region including provinces of Kurdistan, Ilam, Kermanshah and Hamadan. The methodology was descriptive-survey. The sample was equal to the population (n=260). The research instruments were personal characteristics questionnaire, management motivation questionnaire by Smith and Miner and a researcher-made questionnaire to prioritize effective personal factors to gain managerial position (p=0.001). Descriptive and inferential statistics such as Kolmogorov-Smirnov test, independent t test and Friedman test. Results showed that women had a lower motivation than men. Moreover, the staff of physical education departments prioritized effective personal factors as follows: higher education and passing educational courses, popularity among colleagues and bright background and commitment to Islamic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender.
  • Managerial position
  • personal factors
  • Physical education general departments