بررسی و رتبه بندی عوامل فردی مؤثر در احراز پست های مدیریتی در ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

2 دانشیار دانشگاه کردستان

3 دانشیار دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و رتبه‌بندی عوامل فردی مؤثر در احراز پست‌های مدیریتی در ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور بود که در استان‌های کردستان، ایلام، کرمانشاه و همدان و در زمان تحقیق 260 نفر بودند. حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در سه بخش بود: ویژگی‌های فردی، پرسشنامه استاندارد و سنجش انگیزه مدیریت اسمیت و ماینر (1982) و بخش سوم پرسشنامه محقق ساخته برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر در احراز پست‌های مدیریتی بود که روایی محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و ضریب اعتبار دو پرسشنامه به ترتیب 73/0 و 83/0 بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل کلوموگروف اسمیرنوف، آزمون‌های t دو گروه مستقل و رتبه‌ای فریدمن استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که از دیدگاه کارکنان ادرات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور، داشتن تحصیلات مناسب و گذراندن دوره‌های آموزشی، محبوبیت بین همکاران و داشتن سوابق درخشان در سمت‌های قبلی در اولویت‌های اول تا سوم عوامل مؤثر احراز پست‌های مدیریتی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها