بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار جهاد دانشگاهی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش چهارگانه رسانه‌های ورزشی (فرهنگ‌سازی، آموزشی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی) در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی و روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحب‌نظران حوزه ورزش و رسانه بودند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بود که روایی آن را استادان دانشگاه‌ها و متخصصان تأیید کردند و پایایی آن (89/0 = a) به‌دست آمد. از آمار توصیفی برای توصیف داده‌ها و از آزمون کای اسکوار (2a) و فریدمن برای بررسی فرضیه‌ها استفاده شد. فرضیه‌های تحقیق در سطح معناداری 05/0 پذیرفته شدند و بین نقش‌های چهارگانه رسانه‌های ورزشی با توسعه فرهنگ ورزش همگانی ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. آزمودنی‌ها اظهار داشتند که با وجود تأثیر رسانه‌های ورزشی بر توسعه ورزش همگانی، رسانه‌های ورزشی توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله نداشته‌اند و در برنامه‌ریزی خود زمان لازم را به ورزش همگانی اختصاص نمی‌دهند و بیشتر برنامه‌سازی مختص ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای است. باتوجه به نتایج تحقیق، می‌توان برنامه‌ریزی عملیاتی مناسبی در جهت تعامل با رسانه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های آنها برای توسعه ورزش همگانی در ابعاد مختلف انجام داد.

کلیدواژه‌ها