نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار جهاد دانشگاهی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش چهارگانه رسانه‌های ورزشی (فرهنگ‌سازی، آموزشی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی) در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی و روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحب‌نظران حوزه ورزش و رسانه بودند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بود که روایی آن را استادان دانشگاه‌ها و متخصصان تأیید کردند و پایایی آن (89/0 = a) به‌دست آمد. از آمار توصیفی برای توصیف داده‌ها و از آزمون کای اسکوار (2a) و فریدمن برای بررسی فرضیه‌ها استفاده شد. فرضیه‌های تحقیق در سطح معناداری 05/0 پذیرفته شدند و بین نقش‌های چهارگانه رسانه‌های ورزشی با توسعه فرهنگ ورزش همگانی ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. آزمودنی‌ها اظهار داشتند که با وجود تأثیر رسانه‌های ورزشی بر توسعه ورزش همگانی، رسانه‌های ورزشی توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله نداشته‌اند و در برنامه‌ریزی خود زمان لازم را به ورزش همگانی اختصاص نمی‌دهند و بیشتر برنامه‌سازی مختص ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای است. باتوجه به نتایج تحقیق، می‌توان برنامه‌ریزی عملیاتی مناسبی در جهت تعامل با رسانه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های آنها برای توسعه ورزش همگانی در ابعاد مختلف انجام داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Fourfold Role of Sport Media in Development of Sport for All Culture

نویسندگان [English]

  • m moradi 1
  • H Honari 2
  • A Ahmadi 3

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the fourfold role of sport media (culturalization, educational, informing and social participation) in developing sport for all culture. This study was a descriptive – correlation survey. The statistical population of this study consisted of sport and media experts. A researcher – made questionnaire was used to collect the data; its validity was approved by academic experts and its reliability was (a=0.89). Descriptive statistics, Chi – square and Friedman tests were used to analyze the data (p=0.05). The results showed a significant relationship between the four roles of sports media and the development of sport for all culture. Subjects asserted that despite the tremendous effect of sport media on the development of the sport for all, sport media does not pay necessary attention to this issue and did not allocate enough time to sport for all in their planning and most of programs are about professional and championship sports. It is suggested that a higher interaction with media is planned and their capacity to develop sport for all is used in all aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ddevelopment of sport culture.
  • Sport Media
  • Sports for all