نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل استنادی مآخذ رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 1386 و 1387 است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل استنادی، پایان‌نامه‌های مذکور بررسی شد. به این منظور، 12618 استناد مربوط به 145 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران که بین سال‌های 1386 و 1387 اتمام یافته‌اند، بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و Excel استفاده شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که میزان استناد دانشجویان به نشریات لاتین بیشتر از دیگر منابع می‌باشد. همچنین استناد دانشجویان به منابع لاتین در سه دوره زمانی تعیین شده در این تحقیق به طور چشمگیری بیشتر از میزان استناد به منابع فارسی است و نیز تعداد استناد دانشجویان به منابع چاپی 26/94 درصد و منابع اینترنتی 74/5 درصد است. همچنین در میزان استناد به آثار علمی استادان راهنما و مشاور مشاهده می‌شود که به طور میانگین به ازای هر پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 62/1 درصد استناد و برای پایان‌نامه‌های دکتری 1 درصد به تولیدات علمی استادان استناد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Citation Analysis of Sources of Doctorate Dissertations and Postgraduate Theses in Physical Education Faculty of Tehran University in 1386-87

نویسندگان [English]

  • M Khabiri 1
  • M Besharati 2
  • N Ashouri 2
  • M Rezvanfar 2

1

2

چکیده [English]

The purpose of the present research was to analyze the citation of sources of doctorate dissertations and postgraduate theses in Physical Education Faculty, University of Tehran (1386-87). For this purpose, 12618 citations in 145 doctorate dissertations and postgraduate theses of Physical Education Faculty, University of Tehran (1386-87) were investigated by citation analysis. SPSS and Excel software were used to analyze the data. The results showed that English journals were cited most. English sources were cited most in the three mentioned periods as well. Printed sources were cited 94.26% and web-based sources 5.74%. The citations of scientific works of supervisors and advisors showed that averagely for each postgraduate thesis, there were 1.62% citations and for each doctorate dissertation, there were 1% citations of their works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation
  • Citation analysis
  • physical education Field
  • scientific products
  • web-based sources