تحلیل استنادی مآخذ رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 1386 و 1387

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل استنادی مآخذ رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 1386 و 1387 است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل استنادی، پایان‌نامه‌های مذکور بررسی شد. به این منظور، 12618 استناد مربوط به 145 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران که بین سال‌های 1386 و 1387 اتمام یافته‌اند، بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و Excel استفاده شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که میزان استناد دانشجویان به نشریات لاتین بیشتر از دیگر منابع می‌باشد. همچنین استناد دانشجویان به منابع لاتین در سه دوره زمانی تعیین شده در این تحقیق به طور چشمگیری بیشتر از میزان استناد به منابع فارسی است و نیز تعداد استناد دانشجویان به منابع چاپی 26/94 درصد و منابع اینترنتی 74/5 درصد است. همچنین در میزان استناد به آثار علمی استادان راهنما و مشاور مشاهده می‌شود که به طور میانگین به ازای هر پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 62/1 درصد استناد و برای پایان‌نامه‌های دکتری 1 درصد به تولیدات علمی استادان استناد شده است.

کلیدواژه‌ها