نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه عوامل استرس‌زای شغلی و راهکارهای سازمانی مدیریت آن در مسئولان ورزش شرکت نفت ایران انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی بود. مسئولان ورزش شرکت ملی نفت در سه گروه مدیران، کارشناسان و مربیان بررسی شدند. کل این افراد 170 نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان 117 نفر از طریق نمونه-گیری تصادفی نظام‌دار انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های استاندارد اشپیل برگر (1984) با پایایی (905/0 = a) و پرسشنامه محقق‌ساخته (با تأکید بر مدل رندال و آلتمایر (1994) با (پایایی (96/0 = a) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. روایی پرسشنامه محقق‌ساخته توسط استادان و متخصصان (10 نفر)، تأیید شد. مهم‌ترین عامل استرس‌‌زای شغلی سازمانی مربوط به عامل شیوه سرپرستی (82/5) و کمترین میانگین شدت مربوط به عامل استفاده کمینه از نیروها (67/4) بود. بررسی راهکارهای سازمانی مدیریت استرس شغلی و نتایج آزمون t در این گروه‌ها نشان داد شرکت نفت در سطح متوسط به پایین از این راهکارها در هر سه گروه و در سطح بالاتری از این راهکارها برای گروه مدیران نسبت به دو گروه دیگر استفاده می‌کرد. بیشترین میزان استفاده، به راهکار مدیریتی روابط میان‌فردی (76/2) و کمترین میزان استفاده به راهکار مدیریتی جوّ و ساختار سازمانی (33/2) مربوط بود. مقایسه نمره‌های میانگین در سه گروه (آزمون ANOVA) نشان داد که امور ورزش شرکت ملی نفت ایران در سطح به نسبت بالاتری از راهکارهای سازمانی مدیریت استرس شغلی برای گروه مدیران نسبت به دو گروه دیگر استفاده می-کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analyze and comparison of Occupational Stressors and Organizational Coping Resources in Sport Authorities of Iran Oil Company

نویسندگان [English]

  • A Pournaghi 1
  • H Asadi 2
  • N Sadjadi 2

چکیده [English]

The purpose of this research was to analyze and compare occupational stressors and organizational coping resources in sport authorities of Iran Oil Company. This research was a descriptive survey. Iran Oil Company sport authorities (n=170) were divided into three groups of managers, experts and coaches. Morgan table was used and 117 subjects were randomly selected as the sample of this study. Spielberger (1984) standard questionnaire (a=0.905), and a researcher-made questionnaire (Randall R. and Altmaier E., 1994) (a=0.96) were used to collect the data. The validity of the researcher-made questionnaire was approved by professors and experts (n=10). Descriptive statistics as well as Kolmogorov-Smirnov, Friedman, ANOVA, Scheffe and t tests were used to analyze the data. The results showed that all groups almost similarly experienced organizational job stressors. But the amount of stress created by these stressors was different among groups. The most important organizational stressor factor was supervision (5.82) and the lowest stress was related to minimum use of personnel (4.67). The investigation of organizational coping resources showed that Iran Oil Company used these resources at a medium-low level in all three groups. However, a higher level of organizational coping resources was used by managers compared to experts and coaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational stress
  • occupational stress management.
  • Organizational Coping Resources
  • Organizational Job Stressors