دوره و شماره: دوره 3، شماره 8 - شماره پیاپی 710612، بهار 1390، صفحه 1-172 (نشریه مدیریت ورزشی) 
4. طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان

جبار سیف پناهی شعبانی؛ محمود گودرزی؛ مهرزاد حمیدی؛ امین خطیبی


7. تحلیل کیفی تولیدات علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات بین‌المللی

مرتضی رضائی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی؛ علی اکبر خاصه؛ رحیم رمضانی نژاد