نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد مرکز سردشت

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران به ورزش همگانی بود که با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان (7439 نفر) ساکن در مجتمع‌های خوابگاهی کوی دانشگاه تهران بودند که از میان آنها 370 نفر براساس جدول مورگان به صورت تصادفی – طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی این پرسشنامه را 10 نفر از استادان صاحب نظر مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی (جدول، نمودار و درصد فراوانی) استفاده شد. نتایج نشان داد که 1/73 درصد کل دانشجویان در فعالیت‌های ورزش همگانی مشارکت و 9/26 درصد نیز در هیچ‌گونه فعالیت ورزشی مشارکت نمی‌کنند. موانع و محدودیت‌های مشارکت دانشجویان به‌ترتیب مشغله زیاد، پرداختن به مسائل دیگر، تنبلی و بی‌حوصلگی بود. عوامل تشویق و ترغیب دانشجویان به‌ترتیب اولویت شامل تناسب اندام، کسب نشاط و لذت و حفظ تندرستی بود. 82 درصد دانشجویان در حد زیاد از عوامل مثبت ورزش همگانی بر جسم و روان آگاهی داشتند. 2/53 درصد آنها در حد متوسط و 7/32 درصد در حد زیاد از فعالیت‌های ورزش همگانی خوابگاه رضایت داشتند. 2/5 دانشجویان در اوقات فراغت به نسبت خیلی زیاد، 7/49 درصد در حد زیاد و 1/45 درصد در حد کم به فعالیت‌های ورزش همگانی می‌پرداختند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Attitudes of Students Living in University of Tehran Dormitories towards Sport for All

نویسندگان [English]

  • B Azizi 1
  • M Jalali 2
  • M Khabiri 3

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of this research was to survey the attitudes of students living in University of Tehran dormitories towards sport for all. The method of the research was descriptive. Population consisted of all students who lived in University of Tehran dormitories (n=7439) out of which 370 subjects were selected by Morgan table. A researcher-made questionnaire was used to collect the data; the validity was approved by 10 professional sport management professors and the reliability by Chronbach's alpha coefficient (a=0.82). Descriptive statistics were used to analyze the data. The results showed that 73.1% of all students participated in sport for all and 29.6% did not participate in any sport activity. Barriers to participate in sport for all were as follows: being busy, the importance of other issues, laziness and bore. Motivations to participate in sport for all were body fitness, joy, happiness and well-being. 82% of students were aware of the positive effects of sport for all on mind and body and 6% believed that sport for all did not have any effect on their well-being. 53.2% were moderately satisfied with sport for all in the dormitories and 32.7% were highly satisfied with these activities. 5.2% extremely, 49.7% highly and 45.1% at a low level participated in sport for all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport for all
  • Student
  • University of Tehran dormitories.