نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

هدف از این تحقیق، سنجش و مقایسه فرسودگی شغلی در استادان تربیت بدنی و علوم ورزشی و استادان دیگر رشته‌هاست. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه‌های تهران،شهید بهشتی و علامه طباطبایی است. تعداد نمونه‌ها 65 نفر است که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای - تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه سنجش فرسودگی شغلی «ماسلاچ» است که روایی آن به تأیید متخصصان امر رسیده و نتایج آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ضریب پایایی (81/0) را نشان می‌دهد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و آزمون‌های t مستقل،K-S ، رگرسیون خطی و یومن ویتنی استفاده شد. براساس نتایج فرسودگی شغلی در بین استادان تربیت بدنی پایین و در بین استادان غیرتربیت بدنی متوسط است و ارتباط معناداری بین فرسودگی شغلی این دو گروه دیده می‌شود. درضمن بین جنس و سابقه با فرسودگی شغلی ارتباطی دیده نشد، ولی سن و فرسودگی با هم رابطه معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and Comparison of Job Burnout between Professors of Physical Education and Sport Sciences and Other Fields

نویسندگان [English]

  • M Ansari 1
  • H Honari 2
  • S Sahebi 3

چکیده [English]

The aim of the present survey was to investigate and compare job burnout between professors of physical education and other fields of study. This survey used a discursive comparative approach. The statistical population consisted of professors from human sciences faculties in universities of Tehran, Shahid Beheshti and Allameh Tabataba’i. 65 professors were selected as the sample using stratified random sampling. Maslach job burnout evaluation questionnaire was used; its validity was determined by experts and the reliability by Cronbach’s alpha coefficient (?=0.81). SPSS analysis and independent t test, K-S, linear regression and U-Mann Whitney test were used to analyze the data. The results showed that burnout was low in physical education professors while it was moderate in other professors. There was a significant relationship between job burnout of the two groups. No significant relationship was found between job burnout and gender, neither between job burnout and career. However, a significant relationship was observed between age and job burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Burnout
  • job stress
  • Work pressure.