نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع مطالعات موردی بود. جامعه آماری تحقیق استادان تربیت بدنی استان، مدیران ادارات تربیت بدنی و معاونان مدیرکل استان، مربیان تحصیلکرده و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی استان بودند. نمونه آماری تحقیق، 32 نفر بودند که به علت محدود بودن جامعه آماری، به صورت کل‌شمار انتخاب شده بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و مرور ادبیات و پیشینه تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه‌های باز و بسته استفاده شد. پس از تهیه پرسشنامه بسته به منظور چارچوب و راهنمای پژوهش روایی آن توسط استادان و متخصصان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 88/0 تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق از آزمون فریدمن و بحث و تبادل نظر گروهی استفاده شد. باتوجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (29/2) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (44/2)، مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزشی قهرمانی استان کردستان در منطقه WT قرار دارد. در انتها با توجه به یافته‌های تحقیق و به‌ویژه در نظر گرفتن جایگاه راهبردی استان و بحث و تبادل نظر گروهی با خبرگان و مسئولان استان، راهبردهای لازم برای توسعه ورزش قهرمانی استان تدوین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Design and Codification of the Development Strategy of Championship Sports in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • J Seif 1
  • M Goudarzi 2
  • M Hamidi 3
  • A Khatibi 1

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of this research was to design and codify the development strategy of championship sports in Kurdistan province. The statistical population consisted of physical education professors, managers of physical education departments and the deputies of the director general of the province, educated coaches and M.S. students. The statistical sample consisted of 32 subjects which equaled the statistical population. To collect the data, library resources, literature and background review, interviews and open as well as closed questionnaires were used. The validity of the closed questionnaire (a researcher-made questionnaire) was approved by the professors and the reliability by Cronbach's alpha (a= 0.88). Friedman test and group discussion were used to analyze the data. The most important strengths, weaknesses, opportunities and threats in championship sports were identified and ranked in the existing and desirable situations. The most important ones were selected via group discussion and the gap between the existing situation and the desired situation was identified. The evaluation matrix of internal factors (2.29) and external factors (2.44) showed that the strategic position of the province is in WT region. Finally, regarding the research findings, specifically the strategic status of the province, necessary strategies for the championship sports in the province were developed by group discussion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • championship sport
  • Strategy
  • SWOT analysis.