نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد پیام نور

3 دانشجوی دکتری پیام نور

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین عوامل روانشناختی توانمندسازی (احساس معنی‌دار بودن، شایستگی، خودتعیینی، تأثیر و اعتماد) و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی است. به این منظور، 61 نفر از کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود که به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم در مورد عوامل روانشناختی توانمندسازی از پرسشنامه 18 سؤالی سنجش توانمندی روانشناختی اسپریتزر و برای سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه صمد آقایی استفاده شد. به منظور بررسی ارتباط عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی، از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. محاسبات آماری از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 5/1 انجام گرفت. نتایج نشان داد بین چهار عامل کلیدی روانشناختی توانمندسازی شامل: احساس معنی‌داری بودن، احساس خودتعیینی، احساس تأثیر و احساس اعتماد، با کارآفرینی سازمانی رابطه ستقیم و معنی‌داری وجود دارد (05/0 >P)، اما بین احساس شایستگی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنی‌داری وجود ندارد (05/0>P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Psychological Empowerment Factors and Organizational Entrepreneurship in Staff of Physical Education General Administration Department in Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • A Farahani 1
  • Gh Ajam 2
  • N Azizian 2
  • S Seraj 3

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the psychological empowerment factors (meaningfulness, competency, self-determination, impact and trust) and organizational entrepreneurship in staff of physical education general administration department of Khorasan Razavi. For this purpose, 61 staff members were selected as the sample of this study. The study was descriptive correlation. Spreitzer psychological empowerment questionnaire (consisting of 18 questions) was used to collect the data of psychological empowerment factors and Samad Aghaee questionnaire was used to collect the data of organizational entrepreneurship. Pearson correlation coefficient was used to investigate the relationship between the psychological empowerment factors and organizational entrepreneurship. Also, SPSS (version 1.5) was used to analyze the data. The results showed a direct significant relationship between four psychological factors (meaningfulness, competency, self-determination, impact and trust) and organizational entrepreneurship (p<0.05). There was no significant relationship between competency and organizational entrepreneurship (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • employers.
  • Empowerment
  • Entrepreneurship
  • organization
  • Psychological Empowerment