بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مربیان تیم های ورزشی گروهی شرکت کننده در نهمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های سراسر کشور

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی در بین مربیان تیم‌های ورزشی گروهی شرکت‌کننده در نهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های سراسر کشور است. از میان کل مربیان، بر اساس جدول کرجسای و مورگان (1970) (1)، 56 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سبک رهبری لوتانز (1985)(2) و هوش هیجانی بار - اون (1997)(3) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که سبک رهبری بیشتر مربیان، وظیفه‌گرایی است. بین سبک رهبری انسان‌گرایی و هوش هیجانی، همبستگی مستقیم معنی‌داری مشاهده شد (05/0, P< 296/0r=). بین سابقه مربی‌گری با سبک رهبری انسان‌گرایی (05/0, P< 353/0r=) و سن مربیان با سبک رهبری انسان‌گرایی (05/0, P< 318/0r=) نیز همبستگی مستقیم معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده سوق سبک رهبری مربیان، به سمت انسان‌گرایی با افزایش هوش هیجانی، سن و سابقه مربیگری آنان است.

کلیدواژه‌ها