نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی در بین مربیان تیم‌های ورزشی گروهی شرکت‌کننده در نهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های سراسر کشور است. از میان کل مربیان، بر اساس جدول کرجسای و مورگان (1970) (1)، 56 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سبک رهبری لوتانز (1985)(2) و هوش هیجانی بار - اون (1997)(3) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که سبک رهبری بیشتر مربیان، وظیفه‌گرایی است. بین سبک رهبری انسان‌گرایی و هوش هیجانی، همبستگی مستقیم معنی‌داری مشاهده شد (05/0, P< 296/0r=). بین سابقه مربی‌گری با سبک رهبری انسان‌گرایی (05/0, P< 353/0r=) و سن مربیان با سبک رهبری انسان‌گرایی (05/0, P< 318/0r=) نیز همبستگی مستقیم معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده سوق سبک رهبری مربیان، به سمت انسان‌گرایی با افزایش هوش هیجانی، سن و سابقه مربیگری آنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Leadership Styles and Emotional Intelligence of the Coaches of Group Sport Teams Participating in the 9th Iran Sport Olympiad

نویسندگان [English]

  • GH Bahar 1
  • N Erfani 2
  • A Parsajoo 3

چکیده [English]

The present study aimed at investigating the relationship between leadership styles and emotional intelligence of the group sport team coaches participating in the ninth Sport Olympiad for male university students in IRAN. 56 coaches were randomly selected based on Krejcie and Morgan table as the statistical sample. For collecting the data, Luthans (1985) leadership style inventory and Bar-On (1997) emotional intelligence inventory were used. For the analysis of the data, correlation coefficient of Pearson and one-way ANOVA analysis were used.The results of the present study indicated a significant direct correlation between people¬-oriented leadership style and emotional intelligence (r = 0.296, P < 0.05). The results also indicated a significant direct correlation between coaches’ coaching career and coaches’ age with people-oriented leadership style (r= 0.353,P>0.05), (r=0.381, P>0.05). It can be concluded that as coaches’ emotional intelligence, age and career increase, they tend more towards people-oriented leadership style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • people-oriented
  • Task-Oriented
  • Team Coaches.