نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی رابطة بین دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی و جو سازمانی مدارس مقطع متوسطه شهر اهواز بود. به این منظور 146 دبیر تربیت بدنی مرد و زن شهر اهواز به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی برخی از ویژگی های فردی آزمودنی ها، پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کیلپاتریک (1984) و پرسشنامه استاندارد جو سازمانی سوسمان و دیپ (1989) بود. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفا کرونباخ به ترتیب 74/0 و 83/0 و روایی سازه پرسشنامه ها از طریق بارتلت تست به ترتیب 75/0 و 78/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آزمون فرضیه های تحقیق در سطح 05/0 P< انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد میانگین دلبستگی شغلی دبیران مرد و زن شهر اهواز تقریباً یکسان است (55/52 در مقابل 96/52). میانگین جو سازمانی مدارس پسرانه اندکی کمتر از میانگین جو سازمانی مدارس دخترانه است (94/57 در مقابل 32/60). بین دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی و جو سازمانی مدارس متوسطه رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (45/0=r، 001/0=P). بین دلبستگی شغلی دبیران مرد و زن تفاوت معنی دار وجود ندارد (348/0-=t، 729/0=P). بین جو سازمانی مدارس پسرانه و دخترانه (19/1-=t، 236/0=P) و بین دلبستگی شغلی دبیران (68/1=t، 17=P) در نواحی چهارگانة آموزش و پرورش شهر اهواز تفاوت معنی دار (45/0=F، 71/0 = P) مشاهده نشد. براساس نتایج تحقیق به مدیران و مسئولان آموزش و پرورش توصیه می شود از طریق فراهم کردن جو سازمانی مطلوب و مناسب در مدارس موجب دلبستگی شغلی و افزایش کارآیی و اثربخشی دبیران شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Job Involvement and Organizational Climate in Physical Education Teachers of High Schools in Ahvaz City

نویسندگان [English]

  • sedighe heidari 1
  • Mehdi Moradi 2

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between job involvement and organizational climate in physical education teachers in high schools of Ahvaz city. The statistical population consisted of all male and female physical education teachers in the city of Ahvaz who were selected as the sample of this study (N=n=146). Methodology of this field study was descriptive – correlation. A research-made demographic questionnaire, the standard job involvement questionnaire of Edwards and Kilpatrick and standard organizational climate questionnaire of Sussman and Deep were used to gather the data. The questionnaire reliabilities were determined as 0.74 and 0.83 respectively using Cronbach’s alpha. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data (p<0.05). Descriptive findings showed that mean job involvement in both male and female teachers was the same (52.55 vs 52.96). Mean climate of boys’ high schools was lower than that of girls’ high schools (57.94 vs 60.32). There was a positive significant relationship between job involvement and organizational climate in teachers (r=0.45, P=0.001). There was no significant difference between organizational climate (P=0.236, t=-1.19) and job involvement (t=1.68, P= 0.17) in four educational districts in the city of Ahvaz (P=0.71, t=0.45). There was no significant difference in job involvement between male and female teachers (t=0.348, P=0.729). Finally, there was no significant relationship between job involvement and subjects' demographic characteristics such as age, gender, marital status, employment status and years of service. It is suggested that principals of high schools enhance job involvement in teachers through preparing a fair and optimal climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Involvement
  • Organizational climate
  • Physical Education Teachers.