نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

4 سازمان سما (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی) (واحد شهرکرد)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه سبک‌های رهبری تحول آفرین - تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت بدنی است و اینکه به‌طور ویژه کدامیک از ابعاد این سبک‌ها رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان را افزایش می‌دهد. جامعه آماری پژوهش کلیه (273 نفر) کارشناسان ستاد مرکزی سازمان تربیت بدنی بودند که پس از توزیع پرسشنامه بین آنها، 220 پرسشنامه قابل استفاده بود که همین تعداد به‌عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، پس از بررسی روایی و پایایی، از پرسشنامه‌های چندبعدی رهبری (باس و آولیو، 2000) و رفتار شهروندی سازمانی (پادساکف و همکاران، 1990)، استفاده شد. نتایج حاکی از متوسط بودن میزان رهبری تحول‌آفرین مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود. همچنین ضریب همبستگی نشان داد که سبک‌های رهبری تحول‌آفرین - تبادلی رابطه معنی‌داری با رفتار شهروندی سازمانی دارند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد رهبری تحول‌آفرین پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای رفتار شهروندی سازمانی است. مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که رهبری تحول‌آفرین تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد. با توجه به اینکه رهبری تحول‌آفرین پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای رفتار شهروندی سازمانی است، بهتر است مدیران سازمان تربیت بدنی از این شیوه رهبری استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Transformational\Transactional Leadership Styles and Organizational Citizenship Behavior in Physical Education Organization of Iran

نویسندگان [English]

  • M Moradi 1
  • M Hamidi 2
  • N Sajjadi 2
  • A Jafari 3
  • J Moradi 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between transformational\ transactional leadership styles and organizational citizenship behavior in Physical Education Organization of Iran and which dimensions of these styles enhanced organizational citizenship behaviors of employees. The population of this study consisted of 273 employees of Physical Education Organization; 220 employees completed the questionnaire who consisted the sample of the study. The employees were required to complete Multifactor Leadership Questionnaire (Bass & Avolio 2000) and Organizational Citizenship Behavior Scale (Podsakoff et al. 1990). The validity and reliability coefficients of the questionnaires were calculated. The findings indicated that transformational leadership style and organizational citizenship behavior were moderate. There was a significant relationship between transformational\ transactional leadership styles and organizational citizenship behavior. Multiple regression analysis indicated that transformational leadership style was a stronger predictor of organizational citizenship behavior. Structural Equation Modeling (SEM) indicated that transformational leadership style had more effect on organizational citizenship behavior. It is recommended that managers use transformational leadership style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Physical Education Organization.
  • Transactional Leadership
  • Transformational Leadership