بررسی وضعیت مطلوب نظام مدیریت رسانه های ورزشی از دیدگاه متخصصان رسانه ای و ورزشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار جهاد دانشگاهی کشور

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و ارائه وضعیت مطلوب «نظام مدیریت رسانه‌های ورزشی کشور» بر مبنای دیدگاه جمعی از صاحبنظران درجه اول رسانه‌ای و ورزشی کشور است. برای دسترسی به نظریه‌ای مطلوب از دیدگاه متخصصان مذکور از روش کیو (Q) استفاده شد. پرسشنامه‌ای محقق ساخته شامل 60 سؤال و براساس طیف لیکرت هفت‌ارزشی طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه‌ها تأیید شد. جامعه آماری شامل صاحبنظران علوم ارتباطات و تربیت بدنی و حجم نمونه 20 نفر است. نمونه‌گیری به‌صورت غیرتصادفی و هدفمند انجام گرفت. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت پاسخ-دهندگان و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های پیرسون و تحلیل عاملی برای همبستگی بین پاسخگویان استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده و مشابهت پاسخ‌ها، پاسخگویان به دو گروه 12 رسانه‌ای و 8 (ورزشی) نفری تقسیم شد. مقایسه دیدگاه‌های این دو گروه متخصص براساس نمره‌های استاندارد «z» نشان می‌دهد که دو گروه از مجموع 60 گویه تحقیق با 50 گویه موافق (توافق مثبت و منفی) بودند. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که دیدگاه‌های نظام مدیریت رسانه خدمت‌محور به-عنوان مطلوب‌ترین نظام مدیریت رسانه‌های ورزشی مورد پذیرش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها