نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار جهاد دانشگاهی کشور

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و ارائه وضعیت مطلوب «نظام مدیریت رسانه‌های ورزشی کشور» بر مبنای دیدگاه جمعی از صاحبنظران درجه اول رسانه‌ای و ورزشی کشور است. برای دسترسی به نظریه‌ای مطلوب از دیدگاه متخصصان مذکور از روش کیو (Q) استفاده شد. پرسشنامه‌ای محقق ساخته شامل 60 سؤال و براساس طیف لیکرت هفت‌ارزشی طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه‌ها تأیید شد. جامعه آماری شامل صاحبنظران علوم ارتباطات و تربیت بدنی و حجم نمونه 20 نفر است. نمونه‌گیری به‌صورت غیرتصادفی و هدفمند انجام گرفت. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت پاسخ-دهندگان و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های پیرسون و تحلیل عاملی برای همبستگی بین پاسخگویان استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده و مشابهت پاسخ‌ها، پاسخگویان به دو گروه 12 رسانه‌ای و 8 (ورزشی) نفری تقسیم شد. مقایسه دیدگاه‌های این دو گروه متخصص براساس نمره‌های استاندارد «z» نشان می‌دهد که دو گروه از مجموع 60 گویه تحقیق با 50 گویه موافق (توافق مثبت و منفی) بودند. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که دیدگاه‌های نظام مدیریت رسانه خدمت‌محور به-عنوان مطلوب‌ترین نظام مدیریت رسانه‌های ورزشی مورد پذیرش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the Optimum State of Management System of Sport Media from the Viewpoints of Media and Sport Specialists

نویسندگان [English]

  • M Moradi 1
  • A Ahmadi 2
  • H Honari 3
  • A Ahmadi 1
  • S Moradi 1

1

2

3

چکیده [English]

The aim of the present research was to identity and to present the optimum state of Iran sport media management from the viewpoints of top media and sport specialists. To achieve an optimum theory, Q method was used. A researcher-made questionnaire consisting of 60 questions was designed using the 7-point Likert scale and its validity was confirmed by specialists and university professors. Statistical population included specialists of communication and physical education fields. The sample was not randomly selected (n=20). In the present research, descriptive statistics were used to describe respondents’ state and Pearson test and factor analysis were used to find correlations among respondents. Based on the results and similarity of answers, respondents were divided into two groups: media (n=12) and sport (n=8). The comparison of the opinions of the two groups based on the Z standard scores showed that two groups from the total 60 questions of this research were in agreement with 50 questions (positive and negative agreement). Finally, the results of the research showed that the viewpoint of service – oriented media management was accepted as the most optimum sport media management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market – oriented media
  • Media specialist
  • Power – oriented media
  • Service – oriented media.
  • Sport specialist