نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 مربی دانشگاه پیام نور (کتابداری)

5 دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل کیفی تولیدات علمی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی انجام شد. موضوع این تحقیق بررسی تولیدات علمی ایران در حوزه علوم ورزشی در تربیت بدنی از نظر میزان همکاری محققان با دانشگاه‌های داخلی و همچنین در سطح بین‌المللی، الگوی انتشاراتی نویسندگان، محور موضوعات، مشخص کردن گرایش و زیرشاخه‌های موجود در این رشته است. در تحقیق حاضر از روش کتاب‌سنجی استفاده شده است. داده‌های پژوهش از طریق پایگاه اطلاعاتی Web of science از زیرمجموعه های ISI گردآوری شده‌اند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در سی سال (2009 – 1980)، تنها 128 مدرک از یاران به پایگاه اطلاعاتی فوق راه یافته است. همچنین 484 مؤلف در تولید این آثار مشارکت داشته‌اند که 344 نفر از آنان ایرانی و 140 نفر خارجی بوده اند. بیشترین تحقیقات به گرایش فیزیولوژی ورزش و زیرشاخه سیستم‌های انرژی تعلق دارد. گرایش‌های رفتار حرکتی و مدیریت و برنامه-ریزی در تربیت بدنی در رتبه‌های بعدی قرار دارند و در مجموع تولیدات رشته تربیت بدنی و ورزش ایرانیان، رشته‌های ورزشی فوتبال، کشتی و کوهنوردی بیشتر از دیگر رشته‌های ورزشی مورد بررسی علمی قرار گرفته‌اند. در بحث الگوی نویسندگی الگوی چهار مؤلف، سه مؤلف و دو مؤلف به ترتیب بیشترین درصد تولیدات علمی را به خود اختصاص داده است. آزمون آماری کای دو پیرسون نشان داد عامل همکاری علمی تأثیر بسزایی در متوسط تعداد استنادها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis of Iran Scientific Products of Physical Education and Sport Sciences in International Journals

نویسندگان [English]

  • M REzaee 1
  • A Farahani 2
  • H Asadi 3
  • A Khaase 4
  • R Ramezani 5

چکیده [English]

The aim of this study was to qualitatively analyze Iran scientific products of physical education and sport sciences in ISI journals. It investigated Iran scientific products in physical education and sport sciences based on a range of topics including researchers' collaboration with domestic universities and at the international level, the publication pattern of authors, subjects and the specification of the subgroups and branches. The method of bibliography was used in this study and research data were collected from Web of Science database which is one of the branches of ISI. The findings showed that only 128 documents have been entered in the above mentioned database from Iran within 30 years (1980-2009). Most researches belonged to sport physiology and the branch of energy systems. Moreover, the factor of collaboration had an important effect on the average number of documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISI Database.
  • Physical Education and Sport Sciences
  • Products
  • Scientific
  • Scientific Collaboration