تحلیل کیفی تولیدات علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات بین‌المللی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 مربی دانشگاه پیام نور (کتابداری)

5 دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل کیفی تولیدات علمی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی انجام شد. موضوع این تحقیق بررسی تولیدات علمی ایران در حوزه علوم ورزشی در تربیت بدنی از نظر میزان همکاری محققان با دانشگاه‌های داخلی و همچنین در سطح بین‌المللی، الگوی انتشاراتی نویسندگان، محور موضوعات، مشخص کردن گرایش و زیرشاخه‌های موجود در این رشته است. در تحقیق حاضر از روش کتاب‌سنجی استفاده شده است. داده‌های پژوهش از طریق پایگاه اطلاعاتی Web of science از زیرمجموعه های ISI گردآوری شده‌اند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در سی سال (2009 – 1980)، تنها 128 مدرک از یاران به پایگاه اطلاعاتی فوق راه یافته است. همچنین 484 مؤلف در تولید این آثار مشارکت داشته‌اند که 344 نفر از آنان ایرانی و 140 نفر خارجی بوده اند. بیشترین تحقیقات به گرایش فیزیولوژی ورزش و زیرشاخه سیستم‌های انرژی تعلق دارد. گرایش‌های رفتار حرکتی و مدیریت و برنامه-ریزی در تربیت بدنی در رتبه‌های بعدی قرار دارند و در مجموع تولیدات رشته تربیت بدنی و ورزش ایرانیان، رشته‌های ورزشی فوتبال، کشتی و کوهنوردی بیشتر از دیگر رشته‌های ورزشی مورد بررسی علمی قرار گرفته‌اند. در بحث الگوی نویسندگی الگوی چهار مؤلف، سه مؤلف و دو مؤلف به ترتیب بیشترین درصد تولیدات علمی را به خود اختصاص داده است. آزمون آماری کای دو پیرسون نشان داد عامل همکاری علمی تأثیر بسزایی در متوسط تعداد استنادها دارد.

کلیدواژه‌ها