برآورد میزان خلاقیت از فرهنگ سازمانی در مدیران سازمان‌های ورزشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، برآورد میزان خلاقیت مدیران سازمان‌های ورزشی از فرهنگ سازمانی است. 46 مدیر ادارة‌
تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی داوطلبانه پرسشنامه‌های فرهنگ سازمانی رابینز، خلاقیت رندسیب و مشخصات فردی را تکمیل کردند. یافته‌های آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین تمامی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد (01/0 P<) و تغییرات متغیر خلاقیت به اندازة 6/75 درصد از متغیر فرهنگ سازمانی تأثیر پذیرفته است. یافته‌های آزمون‌آماری کروسکال والیس و آزمون uمان ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد، ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مدیران (جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، رشتة تحصیلی، سوابق مدیریتی و خدمتی) با میزان خلاقیت مدیران وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها