نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، برآورد میزان خلاقیت مدیران سازمان‌های ورزشی از فرهنگ سازمانی است. 46 مدیر ادارة‌
تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی داوطلبانه پرسشنامه‌های فرهنگ سازمانی رابینز، خلاقیت رندسیب و مشخصات فردی را تکمیل کردند. یافته‌های آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین تمامی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد (01/0 P<) و تغییرات متغیر خلاقیت به اندازة 6/75 درصد از متغیر فرهنگ سازمانی تأثیر پذیرفته است. یافته‌های آزمون‌آماری کروسکال والیس و آزمون uمان ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد، ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مدیران (جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، رشتة تحصیلی، سوابق مدیریتی و خدمتی) با میزان خلاقیت مدیران وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Estimation of Creativity regarding Organizational Culture in Sport Organization Managers

نویسندگان [English]

  • mahbob shaikhalizadeharis 1
  • farshad tojari 2
  • elahe piralaee 3

چکیده [English]

This study aimed at estimating the rate of creativity of sport organization managers regarding organizational culture. 46 managers in Physical Education Office of East Azerbaijan voluntary filled out organizational culture of Robbins, Rendsip creativity and demographic questionnaires. Statistical analysis of data (e.g. Pearson correlation coefficient) indicated a significant relationship between organizational culture indicators and managers’ creativity (P<0.01) and organizational culture changed creativity by 75.6%. Statistical analysis of data (e.g. Kruskal-Wallis, Mann – Whitney U and Pearson Correlation) indicated that no significant relationship between demographic characteristics of managers (gender, age, educational level, field of study, job tenure) and the managers’ creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Organizational Culture
  • physical education managers
  • sport organizations