ارتباط مهارت‌های سه‌گانة مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی و ارائة مدل براساس AHP

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه درک صحیح و داشتن مهارت‌های لازم برای اصلاح امور، همچنین ایجاد فرهنگی مبتنی بر دانش و یادگیری مستمر در سازمان از عناصر مهم در مدیریت کلان سازمان‌های ورزشی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهارت‌های سه‌گانة مدیریتی با یادگیری سازمانی در مدیران سازمان تربیت بدنی و ارائة مدل براساس AHP تدوین شده است. روش تحقیق همبستگی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعة آماری پژوهش کلیة کارشناسان سازمان تربیت بدنی (300 نفر) و متخصصان مدیریت ورزشی (10 نفر) است که براساس نمونه‌گیری منظم سیستماتیک حجم نمونه 126 نفر تعیین شد. از پرسشنامة محقق‌ساخت مهارت‌های مدیران (96/0 = ?)، پرسشنامة یادگیری سازمانی مارکوارت (97/0 = ?) و پرسشنامة محقق‌ساخت AHP استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان‌دهندة ارتباط معنادار مهارت ادراکی با یادگیری سازمانی (01/0 P<، 364/0 = rho) است. یافته‌های پژوهش نشان داد که 8/42 درصد واریانس یادگیری سازمانی مربوط به مهارت‌های سه‌گانة مدیریتی و مهارت ادراکی بیشترین اهمیت را در پیش‌بینی تغییرات یادگیری سازمانی داراست (001/0 P< ، 002/1 = ?). براساس یافته‌های حاصل از تحلیل
مؤلفه های یادگیری سازمانی به وسیلة نرم‌افزار Expert Choice11 و بر مبنای روش AHP، فرهنگ سازمانی با میانگین وزن 4096/0 بیشترین اولویت را داشت. براین اساس اهمیت و ضرورت مهارت‌های مدیریتی و آشنایی مدیران با اولویت به‌کارگیری مؤلفه‌های یادگیری سازمانی نقشی مهم در بهره‌وری سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها