نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه درک صحیح و داشتن مهارت‌های لازم برای اصلاح امور، همچنین ایجاد فرهنگی مبتنی بر دانش و یادگیری مستمر در سازمان از عناصر مهم در مدیریت کلان سازمان‌های ورزشی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهارت‌های سه‌گانة مدیریتی با یادگیری سازمانی در مدیران سازمان تربیت بدنی و ارائة مدل براساس AHP تدوین شده است. روش تحقیق همبستگی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعة آماری پژوهش کلیة کارشناسان سازمان تربیت بدنی (300 نفر) و متخصصان مدیریت ورزشی (10 نفر) است که براساس نمونه‌گیری منظم سیستماتیک حجم نمونه 126 نفر تعیین شد. از پرسشنامة محقق‌ساخت مهارت‌های مدیران (96/0 = ?)، پرسشنامة یادگیری سازمانی مارکوارت (97/0 = ?) و پرسشنامة محقق‌ساخت AHP استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان‌دهندة ارتباط معنادار مهارت ادراکی با یادگیری سازمانی (01/0 P<، 364/0 = rho) است. یافته‌های پژوهش نشان داد که 8/42 درصد واریانس یادگیری سازمانی مربوط به مهارت‌های سه‌گانة مدیریتی و مهارت ادراکی بیشترین اهمیت را در پیش‌بینی تغییرات یادگیری سازمانی داراست (001/0 P< ، 002/1 = ?). براساس یافته‌های حاصل از تحلیل
مؤلفه های یادگیری سازمانی به وسیلة نرم‌افزار Expert Choice11 و بر مبنای روش AHP، فرهنگ سازمانی با میانگین وزن 4096/0 بیشترین اولویت را داشت. براین اساس اهمیت و ضرورت مهارت‌های مدیریتی و آشنایی مدیران با اولویت به‌کارگیری مؤلفه‌های یادگیری سازمانی نقشی مهم در بهره‌وری سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Management Skills and Organizational Learning in Physical Education Organization and Presenting a Model Based on AHP

نویسندگان [English]

  • mostafa afshari 1
  • habib honari 2
  • gholamali karegar 2

چکیده [English]

Today, a correct understanding and skills necessary to reform affairs as well as a culture based on knowledge and continuous learning in the organizations are important elements in the management of sports organizations. So the present study aimed to investigate the relationship between triple management skills (conceptual, humanistic, technical) and organizational learning in managers of Physical Education Organization and to present a model based on analytical hierarchy progress (AHP). This study was correlation and field. The statistical population consisted all physical education organization experts (N = 300) and sport management experts (M = 10) and 126 subjects were determined as the sample by systematic sampling. A researcher-made questionnaire of triple management skills (?=0.96), Marquardt organizational learning questionnaire (?=0.97) and the researcher-made questionnaire of AHP were used to collect the data. Spearman correlation coefficient and multivariable regression were used to analyze the data. Results showed a significant relationship between conceptual skills and organizational learning (rho=0.364, P<0.01). Regression results showed that 42.8% of organizational learning variance was related to triple management skills and conceptual skills was the most important predictor of organizational learning changes (?=1.002, P<0.001). The analysis of organizational learning components by software Expert Choice II and AHP method showed that organizational culture (mean weight of 0.4096) was the first priority. It can be concluded that management skills and the familiarity of the managers with prioritizing organizational learning components play an important role in organizational efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical hierarchy process.
  • Conceptual skill
  • human skill
  • Learning Organization
  • Technical skill