نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گیلان

3 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

4 دانشجوی کارشناسی کردستان

چکیده

این تحقیق با هدف مقایسة سلامت روانی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی استان کرمانشاه با روش تحقیق علی – مقایسه ای و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق کلیة معلمان استان کرمانشاه (972 معلم تربیت بدنی و 2854 معلم غیرتربیت بدنی) بودند. برای نمونه گیری از روش خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. براساس جدول حجم نمونه گیری مورگان 280 معلم تربیت بدنی و 350 معلم غیرتربیت بدنی به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامة دموگرافیک، پرسشنامة سلامت روانی (GHQ)، پرسشنامة کیفیت زندگی (SF-36) و پرسشنامة هوش هیجانی بردبری و گریوز استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی شامل آزمون کالموگروف – اسمیرنوف و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین کیفیت زندگی و ابعاد آن در معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی وجود دارد (05/0 P<) و تفاوت معنی داری بین سلامت روانی و ابعاد آن در معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی مشاهده شد (05/0P<). همچنین تفاوت معنی داری بین هوش هیجانی و ابعاد آن در معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی وجود دارد (05/0P<). در بیشتر متغیرهای تحقیق، میانگین نمره های معلمان تربیت بدنی درمقایسه با غیرتربیت بدنی بیشتر بود. به طور کلی می توان اذعان داشت که درگیری فعال در ورزش و فعالیت های بدنی احتمالاً نقش مهمی در ارتقای عوامل روانی مانند سلامت روانی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Mental Health, Quality of Life and Emotional Intelligence of Physical Education Teachers and Non-Physical Education Teachers in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • rasool noroziseyedhoseini 1
  • hasan fathi 2
  • bahram yoosefi 3
  • ebrahim noroozi seyed hoseini 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The aim of this study was to compare mental health, quality of life and emotional intelligence in physical education teachers and non-physical education teachers in Kermanshah. This study was carried out by a causal-comparative and field method. The statistical population of this study comprised all the teachers of Kermanshah (972 physical education teachers and 2854 non-physical education teachers). Morgan table determined 280 physical education teachers and 350 non-physical education teachers as the sample. In order to collect the data, demographic characteristics questionnaire, General Health Questionnaire (GHQ), Quality of life Questionnaire (SF-36) and Bradbury and Grays’ Emotional Intelligence Questionnaire were used. Descriptive statistics and inferential statistics such as independent sample t test and Kolmogorov-Smirnov test were used to analyze the data. The results revealed a significant difference in quality of life and the components between physical education teachers and non-physical education teachers (P<0.005), in emotional intelligence and the components (P<0.005) and in mental health and the components (P<0.005). In most of the factors, physical education teachers received higher mean scores than non-physical education teachers. Generally, it can be concluded that physical activity can probably improve mental factors such as mental health, quality of life and emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Kermanshah
  • Mental Health
  • physical education teacher
  • quality of life