نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

ایمنی فضاهای ورزشی دانشکده‌های تربیت بدنی از دو نظر اهمیت دارد، یکی اینکه این دانشجویان در طول تحصیلات دورة کارشناسی خود ساعات متمادی و بسیاری را صرف آموختن رشته‌های ورزشی می‌کنند و اینکه به‌عنوان کارشناسان آیندة ورزش کشور باید با استانداردهای ایمنی ورزش آشنا باشند. هدف از این تحقیق، بررسی و مطالعة نظرهای دانشجویان سال آخر این رشته در دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی تهران است. روش تحقیق به‌صورت توصیفی – میدانی بود. جامعة آماری شامل 541 دانشجوی سال آخر تربیت بدنی بود که در نیمسال دوم سال 87 – 1386 در مقطع کارشناسی دانشگاه‌های دولتی تهران مشغول به تحصیل بودند. برای گردآوری دیدگاه‌های آنان پرسشنامة محقق‌ساخته به‌کار گرفته شد و داده‌های آن با بهره‌گیری از آمار توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانشجویان وضعیت ایمنی سالن‌های ورزشی دانشکده-های تربیت بدنی را در حد مناسب و مطلوب نمی‌دانند و در این زمینه تفاوت معناداری بین گروه‌های دختران و پسران و قهرمانان و غیرقهرمانان وجود ندارد. بنابراین حجم بسیار زیاد صدمات ورزشی دانشجویان تربیت بدنی را می‌توان معلول نقصان ایمنی در سالن‌های ورزشی آنها دانست که این امر در تصمیم‌گیری مدیران تأثیر خواهد داشت. براساس یافته‌های تحقیق در چهار مؤلفة بازبینی فضاهای ورزشی، بازبینی اسناد، وضعیت آموزش افراد و نیز آمادگی اقدام در وضعیت اضطراری، الگوی نهایی تحقیق به‌دست آمد. به‌کارگیری این الگو می‌تواند مدیران ورزشی را در امور ارتقای ایمنی فعالیت‌های ورزشی و آموزشی و همچنین تحلیل بهتر عملکرد ایمنی سالن‌های ورزشی یاری دهد و به‌وسیلة آن، ضمن پیش‌بینی اقدامات ایمنی لازم، مقایسة عملکرد ایمنی سالن‌های ورزشی دانشکده‌های تربیت بدنی نیز میسر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Safety and the Design of a Model in Sport Halls of Physical Education Faculties

نویسندگان [English]

  • hashem koozehchiyan 1
  • mahmood goodarzi 2
  • ali khavanin 1
  • farzam farzan 3

چکیده [English]

The safety of sport halls in physical education faculties is important from two perspectives: first, students spend a long time in these sport halls to learn a sport filed; second, they should learn sport safety standards as the future experts. The aim of this research was to study physical education students’ viewpoints on safety in sport halls of physical education faculties of universities in Tehran. The study was of a descriptive field nature and the statistical population included 541 B.A. students in the last year of their education at state universities in Tehran (second semester of 1386-87). 442 subjects were selected as the statistical sample by classified sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect the students’ viewpoints and descriptive statistics were used to analyze the data. The results showed that the safety was low in sport halls with no significant difference between male and female students and between athletes and non-athletes. Many sport injuries of physical education students resulted from a lack of safety in sport halls and this fact can influence managers’ decisions. Also, the final model of the study was designed considering the following components: maintenance of sport centers, review of documents, education of individuals and proper action in an emergency. This model can help sport managers promote safety of physical and educational activities and analyze safety of sport halls so that necessary safety actions can be predicted and safety of sport halls in physical education faculties can be compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical education faculty
  • Safety
  • sport hall