ارزشگذاری عوامل اجتماعی و قانونی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی

نویسندگان

1 کارشناس¬ارشد دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

عوامل بسیاری بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی تأثیرگذارند. هدف از انجام این پژوهش، شناخت عوامل اجتماعی و قانونی مؤثر بر روند خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی و ارزشگذاری یا اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بود. به این منظور با روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی عوامل مؤثر جمع‌آوری و درخت سلسله مراتب تصمیم‌گیری تدوین شد. سپس با استفاده از آن، پرسشنام? مطالعه استخراج شد. نرخ سازگاری کمتر از 1/0 نشان? سازگاری قضاوت‌هاست. از آنجا که رتبه‌بندی عوامل باید با نظر خبرگان موضوع انجام گیرد، 45 نفر به‌عنوان خبره شناسایی شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل قانونی با وزن 618/0 در مقایسه با عوامل اجتماعی با وزن 382/0 در اولویت است. در مدل کل از بین 12 عامل، عامل‌های «درصد اهمیت ورزش در برنامه‌های توسع? اقتصادی – اجتماعی ورزش کشور»، «فقدان قوانین لازم و هماهنگ با اجرای فرایند واگذاری»، «چگونگی اتخاذ روش‌های مناسب در مراحل مختلف اجرا» و «وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر»، به‌ترتیب دارای بیشترین اولویت هستند. اولویت‌بندی حاصل می‌تواند کمک شایانی به مدیران اجرایی در خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزش کند.

کلیدواژه‌ها