نویسندگان

1 کارشناس¬ارشد دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

عوامل بسیاری بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی تأثیرگذارند. هدف از انجام این پژوهش، شناخت عوامل اجتماعی و قانونی مؤثر بر روند خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی و ارزشگذاری یا اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بود. به این منظور با روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی عوامل مؤثر جمع‌آوری و درخت سلسله مراتب تصمیم‌گیری تدوین شد. سپس با استفاده از آن، پرسشنام? مطالعه استخراج شد. نرخ سازگاری کمتر از 1/0 نشان? سازگاری قضاوت‌هاست. از آنجا که رتبه‌بندی عوامل باید با نظر خبرگان موضوع انجام گیرد، 45 نفر به‌عنوان خبره شناسایی شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل قانونی با وزن 618/0 در مقایسه با عوامل اجتماعی با وزن 382/0 در اولویت است. در مدل کل از بین 12 عامل، عامل‌های «درصد اهمیت ورزش در برنامه‌های توسع? اقتصادی – اجتماعی ورزش کشور»، «فقدان قوانین لازم و هماهنگ با اجرای فرایند واگذاری»، «چگونگی اتخاذ روش‌های مناسب در مراحل مختلف اجرا» و «وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر»، به‌ترتیب دارای بیشترین اولویت هستند. اولویت‌بندی حاصل می‌تواند کمک شایانی به مدیران اجرایی در خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزش کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rating Social and Legal Factors Affecting Privatization of Sports Clubs

نویسندگان [English]

  • donya padash 1
  • mohammad soltanhoseini 2
  • mohammad khabiri 3

1

2

3

چکیده [English]

Many factors affect privatization of sports clubs. The aim of this research was to identify social and legal factors affecting privatization of sports clubs and to prioritize them with AHP method. For this purpose, the effective factors were collected with library and field study; a decision hierarchy tree was drawn and a questionnaire was designed. Consistency rate under 0.1 was a sign of adaptation to judgments. Since experts should prioritize the effective factors, 45 experts were identified and completed the questionnaires. The results showed that legal factors (0.618 weight) prioritized social factors (weight 0.382). In the general model, percentage of sport importance in economic-social developmental plans, lack of necessary laws to implement the process of transference, the adaptation of appropriate methods in different implementing stages and disturbing rules and regulations had the highest priorities among 12 factors. This prioritization can help chief executive officers to privatize sports clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytical hierarchy process
  • Legal Factors.
  • Privatization
  • Social Factors
  • sport industry