نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تربیت معلم تهران

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 استادیار دانشگاه ارومیه

4 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگی های شخصیتی و نیز سنجش رابطة عضویت در نهضت داوطلبی و عوامل اجتماعی شدن داوطلبان ورزشی است. تحقیق توصیفی بوده و به شکل میدانی به اجرا درآمده است. جامعة آماری تحقیق، 260 نفر از داوطلبان ورزشی فعال در هیأت های ورزشی استان فارس بودند که 74 نفر از آنها از طریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق چهار پرسشنامة سنجش انگیزش داوطلبان لیات کولیک (2007)، پرسشنامة سنجش ویژگی های شخصیتی (TIPI) گوسلینگ، رنتفرو و ساوان (2003)، پرسشنامة محقق ساختة سنجش سطح اجتماعی و پرسشنامة مشخصات فردی جمع آوری شد. استادان مدیریت و روانشناسی ورزشی روایی پرسشنامه ها را تایید و پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعة راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ به ترتیب81/0 و 82/0و81/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی سنجش و ارزیابی شد. در تحلیل استنباطی از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایح نشان داد، فاکتور حمایت از خانواده عمده ترین عامل انگیزشی داوطلبان و عامل پاداش
بی اهمیت ترین عامل است. بیشتر داوطلبان دارای ویژگی برونگرایی بودند. میانگین نمره های زنان در هر سه عامل عوامل اجتماعی بیشتر از مردان بود. عامل مذهب با عوامل اجتماعی ارتباط معنی داری داشت. عامل قدرت و تقدیر و تشکر با هیچ کدام از عوامل ارتباط معنی داری نداشت. عامل احترام به قوانین نیز با برونگرایی و سازگاری ارتباط معنی داری داشت. در نهایت می توان گفت اگر مدیران بتوانند عناصر تفریح و کار داوطلبانه را تلفیق کنند، انگیزة مشارکت کنندگان افزایش می یابد و علاوه بر مزایای اقتصادی، به توسعة شهروند خوب بودن نیز منجر می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Identification of Motivation, Personality and Social Factors in Sport Volunteers

نویسندگان [English]

  • mohammadsadegh afrozeh 1
  • mehrdad moharramzadeh 2
  • mirmohammad kashef 3
  • mohsen afrozeh 4

چکیده [English]

The aim of this study was to identify motivational and personality factors and to assess membership in volunteering and socialization factors in sport volunteers. This study was of a descriptive field nature. The population consisted of 260 sport volunteers in sport association of Fars province. 74 subjects were selected as the sample by cluster sampling. Questionnaire of motivation of volunteers by Liat Kulik (2007), Questionnaire of Ten Item Personality Inventory (TIPI) by Gosling, Rentfrow and Swann (2003) and the researcher-made questionnaire of social effect and demographic questionnaire were used to collect data. Sport management and psychology professors confirmed the validity of the questionnaires and the reliability of the questionnaires were determined as r=0.81, 0.82, 0.81) (?=0.05) in a pilot study. The collected data were analyzed by descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation coefficient. The findings showed that family support was the most important and appreciation was the least important factor in volunteers. Most volunteers were extraverts. Females gained higher mean scores in all three factors of social effect than men did. There was a significant relationship between religion and social effect. There was no significant relationship between empowerment and appreciation with all the other variables. There was a significant relationship between respect for rules and regulations with agreeableness and extraversion. It is suggested that if managers can combine recreation and voluntary work, motivation of volunteers will improve and good citizenship and economic benefits will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivational factors
  • personality factors
  • Social Factors
  • Sport Volunteers