نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

2 دبیر آموزش و پرورش همدان

چکیده

به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری اماکن ورزشی و دستیابی به اهداف پژوهش، سه نوع پرسشنامه شامل اطلاعات فردی، شناسنامة اماکن ورزشی و عوامل مؤثر بر بهره وری اماکن ورزشی (7 محور) تهیه و پس از تعیین اعتبار (ضریب آلفای کرونباخ، 835/0)، بین دبیران ورزش همدان توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات وضع موجود از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی مانند آزمون فریدمن و کروسکال- والیس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به ترتیب اولویت، عامل نیروی انسانی با میانگین 73/412، عامل کالبدی با میانگین 30/374، عامل مدیریت با میانگین 63/338، عامل برنامه ریزی با میانگین 50/337، عامل کنترل و نظارت با میانگین 06/208، عامل تعمیر و نگهداری با میانگین 51/137 و عامل مالی با میانگین 27/130 بر بهره وری اماکن ورزشی تأثیر می گذارند. نتایج به دست آمده با نتایج بیشتر پژوهش های انجام گرفته در زمینة بهره وری، مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Assessment of Productivity in Sport Centers from Viewpoints of Physical Education Teachers in Hamedan

نویسندگان [English]

  • hamid foroghipoor 1
  • reza sabonchi 1
  • hadi tip 2

چکیده [English]

In order to analyze sport factors which increase productivity in sport centers, three questionnaires including personal information, identity of sport centers and the factors affecting productivity in these centers (7 axles) were prepared. After their validity (Cronbach’s alpha 0.835) had been determined, they were distributed among sports teachers in Hamedan. In order to analyze the collected data, descriptive statistics and inferential statistics such as Friedman and Kruskal-Wallis tests were used. The results showed human factor (mean 412.73), physical factor (mean 374.30), management (mean 338.63), planning (mean 337.50), control and supervision (mean 208.06), maintenance (mean 137.51) and financial factor (mean 130.27) respectively had an effect on productivity of sport centers. The result of this research was consistent with most researches on productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • productivity
  • Sport Centers