ارزیابی بهره وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی همدان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

2 دبیر آموزش و پرورش همدان

چکیده

به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری اماکن ورزشی و دستیابی به اهداف پژوهش، سه نوع پرسشنامه شامل اطلاعات فردی، شناسنامة اماکن ورزشی و عوامل مؤثر بر بهره وری اماکن ورزشی (7 محور) تهیه و پس از تعیین اعتبار (ضریب آلفای کرونباخ، 835/0)، بین دبیران ورزش همدان توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات وضع موجود از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی مانند آزمون فریدمن و کروسکال- والیس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به ترتیب اولویت، عامل نیروی انسانی با میانگین 73/412، عامل کالبدی با میانگین 30/374، عامل مدیریت با میانگین 63/338، عامل برنامه ریزی با میانگین 50/337، عامل کنترل و نظارت با میانگین 06/208، عامل تعمیر و نگهداری با میانگین 51/137 و عامل مالی با میانگین 27/130 بر بهره وری اماکن ورزشی تأثیر می گذارند. نتایج به دست آمده با نتایج بیشتر پژوهش های انجام گرفته در زمینة بهره وری، مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها