دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 1-162 (نشریه مدیریت ورزشی) 
5. ارتباط پنج بُعد شخصیتی و شیوه های مقابله با تعارض

حمیده دهقانی فیروزآبادی؛ مهرزاد حمیدی؛ جبار سیف پناهی شعبانی