ارتباط پنج بُعد شخصیتی و شیوه های مقابله با تعارض

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

در زمینه ارتباط بین پنج بعد شخصیتی و شیوه‌های مقابله با تعارض تاکنون تحقیقی در داخل کشور انجام نشده است. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین پنج بعد شخصیتی و شیوه‌های مقابله با تعارض در بین معلمان تربیت بدنی شهر یزد بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان تربیت بدنی مناطق یک و دو شهر یزد بودند (125 نفر). نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد، اما داده‌های 105 نفر از آنها تجزیه و تحلیل شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های مدیریت تضاد رابینز و شخصیت )مدل(big five بود. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون KS و ضریب همبستگی پیرسون) نشان داد، از بین بُعدهای شخصیتی، سازگاری بالاترین میانگین (51% ± 8/3) را داشت و راهبرد راه‌حل‌گرایی (44%)، بیشترین روش مورد استفاده برای مقابله با تعارض بود. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین سازگاری با راهبرد راه‌حل‌گرایی و راهبرد کنترل، وجدان با راهبرد راه‌حل‌گرایی و راهبرد عدم مقابله، و استقبال از تجربه با راهبرد کنترل رابطه معناداری وجود دارد. بین دیگر مؤلفه‌های شخصیت و شیوه‌های مقابله با تعارض رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها