نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

در زمینه ارتباط بین پنج بعد شخصیتی و شیوه‌های مقابله با تعارض تاکنون تحقیقی در داخل کشور انجام نشده است. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین پنج بعد شخصیتی و شیوه‌های مقابله با تعارض در بین معلمان تربیت بدنی شهر یزد بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان تربیت بدنی مناطق یک و دو شهر یزد بودند (125 نفر). نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد، اما داده‌های 105 نفر از آنها تجزیه و تحلیل شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های مدیریت تضاد رابینز و شخصیت )مدل(big five بود. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون KS و ضریب همبستگی پیرسون) نشان داد، از بین بُعدهای شخصیتی، سازگاری بالاترین میانگین (51% ± 8/3) را داشت و راهبرد راه‌حل‌گرایی (44%)، بیشترین روش مورد استفاده برای مقابله با تعارض بود. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین سازگاری با راهبرد راه‌حل‌گرایی و راهبرد کنترل، وجدان با راهبرد راه‌حل‌گرایی و راهبرد عدم مقابله، و استقبال از تجربه با راهبرد کنترل رابطه معناداری وجود دارد. بین دیگر مؤلفه‌های شخصیت و شیوه‌های مقابله با تعارض رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Correlation Matrix between Five Personality Traits and Methods to Confront Conflict

نویسندگان [English]

  • Hamide Dehghani 1
  • Mehrzad Hamidi 2
  • J Seif 1

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between five personality traits and the methods to confront conflicts in physical education teachers (Yazd city). The research used a descriptive and correlational method. The statistical population consisted of all physical education teachers in districts one and two in Yazd city (N=125). The statistical sample was similar to the statistical population, but the data of 105 subjects were analyzed. Two questionnaires of Robbins conflict management and personality traits (big five model) were used to collect the data. Descriptive and inferential statistics (KS test and Pearson correlation coefficient) were used to analyze the data. The results showed that among five personality traits, agreeableness (51%±8.3) had the highest mean and solution-oriented strategy (44%) was the most useful method to confront conflicts. The other findings also showed that a significant relationship between agreeableness with solution-oriented strategy and control strategy, conscience with solution-oriented strategy and non-coping strategy, openness to experience with control strategy. There was no significant relationship between other personality traits and methods to confront with conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • big five model
  • Conflict
  • Personality