دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 1-162 (نشریه مدیریت ورزشی) 
5. ارتباط پنج بُعد شخصیتی و شیوه های مقابله با تعارض

حمیده دهقانی فیروزآبادی؛ مهرزاد حمیدی؛ جبار سیف پناهی شعبانی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مدیریت ورزشی
زمستان 1389، صفحه 1-162
نشریه مدیریت ورزشی
پاییز 1389، صفحه 1-168
نشریه مدیریت ورزشی
تابستان 1389، صفحه 1-153
نشریه مدیریت ورزشی
بهار 1389، صفحه 1-169