دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 1-169 (نشریه مدیریت ورزشی) 
1. تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی در کشور

صفحه 5-25

محمد احسانی؛ افشار هنرور؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حبیب هنری؛ فیونا جردن


4. بررسی سهم نسبی سلامت روانی بر سلامت سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان

صفحه 65-81

محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ رضا همایی؛ زهره موسوی


7. مطالعة تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان

صفحه 119-135

Hamed Abdi؛ مجید جلالی فراهانی؛ نصراله سجادی


9. رابطة بین هوش سازمانی با بهره‌وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

صفحه 155-168

محمدرسول خدادادی؛ میرمحمد کاشف؛ کریم صالح زاده؛ محسن شیرمحمدزاده؛ فرهاد خوشنویس


10. طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان

صفحه 169-190

محسن غفرانی؛ محمود گودرزی؛ سیدنصرا.. سجادی؛ مجید جلالی فراهانی؛ مهدی مقرنسی؛ سیدعلی نقیب طباطبائی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی