نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند , دکترای مدیریت ورزشی

2 کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیرات هدف‌گرایی و هویت اخلاقی بر رفتار و قضاوت مثبت و اجتماعی‌ستیز در فوتبال بود. به همین منظور 268 فوتبالیست به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های درک موفقیت، خودستایی هویت اخلاقی، کارکرد اجتماعی مفید و جامعه‌ستیز و تمایل اجتماعی و در تحلیل داده‌ها نیز از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تأثیرات اصلی خودمحوری و هویت اخلاقی در تبیین رفتار و قضاوت مثبت اجتماعی معنی‌دار نیست. اثر متقابل بین خودمحوری و تکلیف‌محوری در ارتباط با قضاوت اخلاقی مثبت معنی‌دار بود (05/0 p <). هدف‌گرایی و هویت اخلاقی 7 درصد از واریانس قضاوت اجتماعی‌ستیز و 17 درصد از واریانس رفتار اجتماعی ستیز را تبیین می‌کنند. نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت ارزیابی تأثیرات متقابل بین تکلیف‌محوری و خودمحوری در پیش‌بینی متغیرهای اخلاقی تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Goal Orientation and Moral Identity on Predicting Prosocial and Antisocial Moral Functioning in Football

نویسندگان [English]

  • mohammad keshtidar 1
  • mohammad jahangiri 2
  • mohammad rahimi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effects of task and ego goal orientation and moral identity on prosocial and antisocial judgment and behavior in football. Randomly, 268 players were selected as the sample of this study. To collect data, questionnaires including perception of success questionnaire, the internalization dimension of the self-importance of moral identity scale, prosocial and antisocial functioning and Marlowe-Crowne social desirability scale were used. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and hierarchical regression (0.05). Regression analysis revealed no significant main effects of goal orientations and moral identity on prosocial judgment and behavior. However, a significant interactional effect was observed between task and ego orientation and prosocial judgment (p<0.05). Goal orientation and moral identity together explained 7% of the variance in antisocial judgment and 17% of the variance in antisocial behavior. The present findings underscored the importance to examine the interactional effects between task and ego orientation on predicting moral variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • football.
  • Goal Orientation
  • Moral Identity
  • Prosocial and Antisocial Functioning