نقش هدف گرایی و هویت اخلاقی در پیش بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند , دکترای مدیریت ورزشی

2 کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیرات هدف‌گرایی و هویت اخلاقی بر رفتار و قضاوت مثبت و اجتماعی‌ستیز در فوتبال بود. به همین منظور 268 فوتبالیست به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های درک موفقیت، خودستایی هویت اخلاقی، کارکرد اجتماعی مفید و جامعه‌ستیز و تمایل اجتماعی و در تحلیل داده‌ها نیز از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تأثیرات اصلی خودمحوری و هویت اخلاقی در تبیین رفتار و قضاوت مثبت اجتماعی معنی‌دار نیست. اثر متقابل بین خودمحوری و تکلیف‌محوری در ارتباط با قضاوت اخلاقی مثبت معنی‌دار بود (05/0 p <). هدف‌گرایی و هویت اخلاقی 7 درصد از واریانس قضاوت اجتماعی‌ستیز و 17 درصد از واریانس رفتار اجتماعی ستیز را تبیین می‌کنند. نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت ارزیابی تأثیرات متقابل بین تکلیف‌محوری و خودمحوری در پیش‌بینی متغیرهای اخلاقی تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها