نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی بود. روش تحقیق، همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (883/0 = a) و پرسشنامه یادگیری سازمانی (873/0 = a) محقق ساخته شفی استفاده شد و روایی آن را 9 تن از استادان دانشگاه تأیید کردند و پایایی آن نیز از طریق نمونه اولیه شامل 40 پرسشنامه بررسی شد. جامعه آماری تحقیق، 722 نفر از کارمندان سازمان تربیت بدنی بودند که از این تعداد باتوجه به فرمول نمونه گیری کوکران، 250 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندمتغیره) بود. نتایج نشان داد که بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان ارتباط بسیار قوی و مثبتی وجود دارد (001/0 = P) (830/0 = r). همچنین نتایج آماری این تحقیق نشان داد که ابتدا احساس تأثیر با بالاترین بتا (496/0) و پس از آن احساس شایستگی با بتای 241/0 و احساس معنی داری با بتای 186/0 وارد معادله رگرسیون شدند که در مجموع حدود 79 درصد از واریانس یادگیری سازمانی را تبیین کردند. جهت روابط نشان داد که با افزایش هریک از شاخصه های توانمندسازی، یادگیری سازمانی افزایش می یافت. براین اساس افزایش شایستگی های کارکنان، اعتقاد به توانایی و ظرفیت خود، توانایی نفوذ در پیامدهای راهبردی، احساس فردی در مورد حق انتخاب و احساس اعتماد، یادگیری سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Determine the Relationship between Employees’ Empowerment and Organizational Learning in Physical Education Organization

نویسندگان [English]

  • Kazem Dastgerdi 1
  • Mahmoud Goudarzi 2
  • Hasan Asadi 3
  • Mehdi Dastgerdi 1

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between employees’ empowerment and organizational learning in Physical Education Organization. The research used a descriptive correlation method. Statistical population consisted of all employees in Physical Education Organization (N=722) and based on Cochran sampling method, 250 subjects were selected for the statistical sample. The data were gathered by questionnaires of personal characteristics, Spreitzer empowerment (a=0.88), and Scheffe’s organizational learning (?=0.87). Descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation coefficient, Kolmogorov Smirnov and multivariate regression analysis were used to analyze the data (a=0.01). Also, SPSS 15 and EXEL software was used. The results showed a positive and powerful significant relationship between impact (r = 0.496), competence (r = 0.241), meaningfulness (r = 0.186) with organizational learning (P=0.01, r=0.830). Multivariate regression analysis showed that out of five dimensions of empowerment, only three dimensions ( meaningfulness, competence, and impact) determined approximately 79% of organizational learning variance (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee
  • Empowerment
  • organizational learning
  • Physical Education Organization