نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین ارتباط بین ابعاد توانمندسازی با تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران تشکیل می دادند که براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 150 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه تعهد سازمانی مودای، استیرز وپورتر( 1979 ) وپرسشنامه تعهد شغلی برگرفته شده از(بلاو 1985 و لندی وگیون 1970 ) استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چند گانه به روش گام به گام انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی و تعهد شغلی آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین بین تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه نشان داد که از میان ابعاد پنج گانه توانمندسازی کارکنان، مولفه های "معنی داری" و"موثر بودن" در پیش بینی تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان معنی دار می باشد. نتایج این پژوهش مبین این است که برای افزایش تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان، مدیران باید از تکنیک های توانمند سازی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship among Employees’ Empowerment, Organizational Commitment and Job Commitment in Physical Education Organization of Tehran province

نویسندگان [English]

  • Mir Hasan Ameri 1
  • Mohamadreza Esmaeili 2

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship among employees’ empowerment, organizational commitment and job commitment in Physical Education Organization of Tehran province. The statistical population included all personnel in Physical Education Organization of Tehran province out of which 150 subjects were selected through stratified random sampling. a) Spreitzer's (1995) empowerment questionnaire, b) organizational commitment questionnaire (Mowday et al., 1979), and c) job commitment questionnaire adapted from Blau (1985); Landy and Guion (1970) were used to collect the data. Correlation analysis and multiple regressions indicated were used to analyze the data. The results showed a positive significant relationship among employees’ empowerment, organizational commitment, and job commitment and also between organizational commitment and job commitment. The findings of multiple regression indicated that ‘meaningfulness’ and ‘impact’ turned out to be significant in predicting organizational commitment and job commitment. Accordingly, managers are recommended to apply empowerment techniques in order to improve organizational commitment and job commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employees’ empowerment
  • job commitment
  • Organizational Commitment