نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دکترای تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی انگیزه‌ها و دلایل حضور فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیرتربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی بود. این پژوهش توصیفی (از نوع پیمایشی) بود که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. نمونه آماری پژوهش 136 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، تربیت معلم، علامه طباطبایی و شهید بهشتی بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ محقق‌ساخته بود که با استفاده از روش‌های علمی روایی و اعتبار آن تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل عاملی و U من- ویتنی انجام شد و نشان داد اصلی ترین عامل در خصوص انتخاب گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، علاقه‌مندی دانشجویان به آن گرایش تحصیلی است. اهمیت بیشتر گرایش مورد نظر و همچنین نیاز بیشتر جامعه به گرایش مورد نظر نسبت به سایر گرایش‌ها از مهمترین دلایل انتخاب گرایش تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی است. بازارکار گرایش مورد نظر و نیز سهولت ادامه تحصیل تا مقطع دکترا در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین، علاقه مندی به رشته تربیت بدنی و جذاب بودن این رشته، از جمله مهمترین انگیزه‌های فارغ‌التحصیلان غیرتربیت بدنی از حضور در دوره کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی بود. مقایسه میانگین درصد دروس بین دانشجویان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی نیز نشان داد، در درس‌های آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (014/0P=) و زبان تخصصی و عمومی (018/0P=) تفاوت معنادار و در سایر دروس تفاوت غیرمعنی‌دار بود (05/0P>). با توجه به اینکه حضور فارغ التحصیلان رشته های دیگر در آزمون کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و قبولی آنان در این رشته، مشکلاتی را به دنبال دارد؛ به دست اندرکاران و برنامه‌ریزان امر توصیه می‌شود، با بررسی تمامی جوانب شرایط را به نحوی به پیش ببرند که مصالح رشته تربیت بدنی به بهترین نحو ممکن لحاظ شده و شایسته ترین افراد از طریق آزمون کارشناسی ارشد، انتخاب شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Motives and Reasons of Non-Physical Education Graduates to Participate in Postgraduate Physical Education Discipline

نویسندگان [English]

  • Majid Jalali 1
  • Ebrahim Ali doust 2

1

2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the motives and reasons of non-physical education graduates to continue their education in postgraduate physical education discipline. Research method was descriptive. The statistical sample of the research consisted of physical education students of the universities in Tehran who were studying in 2009-2010 educational disciplines. 136 subjects were selected randomly from five universities (Tehran, Tarbiat Modares, Tarbiat Moallem, Allameh Tabataba’i and Shahid Beheshti) as the sample. A researcher-made questionnaire was used to collect the data and the reliability and validity was conformed through the scientific methods. Mann Whitney U test and factor analysis tests were used to analyze the data. The results of the research showed that interest was the most important factor to choose an educational discipline. Importance of physical education discipline and society’s need for this discipline were among important reasons to choose postgraduate physical education discipline. The most important reason of non-physical education graduates to select the postgraduate physical education discipline was their interest in this discipline. The comparison of mean percents of each lesson between physical education graduates and non- physical education graduates showed a significant difference in percents of sport medicine and corrective exercise courses (P=0.014) and specialized and general English courses (P=0.018) no significant difference in other courses. The investigation of all aspects of physical education discipline and redesign of postgraduate courses is suggested to select the most qualified students to study postgraduate physical education discipline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivate
  • M.Sc Physical Education Discipline
  • Non-Physical Education Students
  • Physical Education Students