نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

هدف از این تحقیق، مطالعه و شناخت ابعاد مدیریت مشارکتی و مقاومت معلمان تربیت بدنی مدارس دخترانه در برابر تغییرات آموزش و پرورش ناحیه 7 است. تحقیق حاضر توصیفی و از لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق معلمان تربیت بدنی مدارس دخترانه ند که با ابلاغ 12 ساعت به بالا به تدریس تربیت بدنی مشغول ند و براساس اطلاعات کسب شده از کارشناسی تربیت بدنی ناحیه 7، تعداد آنان 81 نفر است. از آنجا که تعداد آنان محدود است، با روش تمام-شماری، نمونه نیز 81 نفر در نظر گرفته شد. در این تحقیق ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر بود. پرسشنامه مدیریت مشارکتی در 4 مؤلفه که هرکدام پنج سؤال را دربرمی گرفت (در مجموع 20 سؤال) و پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر که شامل 18 سؤال بود. پایایی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای مدیریت مشارکتی 75/0 و برای مقاومت در برابر تغییر 86/0 تعیین شد. داده های تحقیق از طریق روش های آمار استنباطی و آمار توصیفی تجزیه وتحلیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 11 تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر در معلمان زن تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه ها 7 رابطه معنادار منفی و معکوس وجود دارد (35/0 - = r، 05/0 > 003/0 = p). همچنین بین مشارکت در تصمیم گیری و حل مسئله (239/0- = r، 05/0 > 047/0 = p)، مشارکت در کنترل و نظارت (240/0 - = r، 05/0 > 045/0 = p) و مشارکت در اجرا (465/0- = r، 05/0 > 001/0 = p) با مقاومت در برابر تغییر رابطه معنادار منفی و معکوس مشاهده شد ولی بین مشارکت در برنامه ریزی و هدف گذاری (157/0- = r، 05/0< 193/0 = p) و مقاومت در برابر تغییر رابطه ای مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Participative Management and Resistance of Physical Education Teachers to Change

نویسندگان [English]

  • A Farahani 1
  • Hasan Asadi 2
  • A Aghajani 3

چکیده [English]

The aim of the present study was to recognize and examine different aspects of participative management and resistance of physical education female teachers to changes of educational and training methods in district 7. This was a descriptive correlational study. Statistical population included female teachers of physical education who taught 12 hours a week (N=81). Because they were limited in number, all of them were selected as the sample of the study. Two questionnaires (participative management questionnaire and resistance to change questionnaire) were used to gather the data. The first questionnaire included 4 elements, each of which separately consisted of 6 questions which as a result formed 20 questions totally.Other questionnaire consisted of 18 questions. The reliability of participative management was determined by Cronbach’s alpha (0.75) and the reliability of resistance to change as (0.96). Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS 11 software. The results showed a significant negative and reverse relationship between participative management and resistance to change (r = -0.35, P<0.05). Furthermore, the same relationship existed between participation in decision making and problem solving (r = -0.239, P<0.05), participation in execution and performance (r=-0.465, P<0.05) and participation in supervision and control (r = -0.240, p<0.05) with resistance to change. But, there was no relationship between participation in planning and goal determination (r = -0.157, p>0.05) with resistance to change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change
  • Participative management
  • physical education teachers
  • Resistance