نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط منبع کنترل و سلامت عمومی دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تهران است. نمونه آماری تحقیق، 206 نفر از دانشجویان پسر (103 ورزشکار و 103 غیرورزشکار) 25 – 18 ساله دانشگاه تهران بودند. روش تحقیق، از نوع توصیفی – پس رویدادی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد منبع کنترل راتر (1966) و سلامت عمومی گلدبرگ (1979) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی کندال و t استیودنت استفاده شد. نتایج نشان داد که بین منبع کنترل و سلامت عمومی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). همچنین بین منبع کنترل و سلامت عمومی با سابقه ورزشی دانشجویان ورزشکار رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0>P). از طرفی بین منبع کنترل و میزان سلامت عمومی دانشجویان پسر ورزشکار رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (05/0>P). بنابراین دانشجویان پسر ورزشکار از نظر منبع کنترل، درونی تر و به لحاظ سلامت عمومی، وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان پسر غیرورزشکار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Locus of Control (LOC) and General Health (GH) in Athletes and Non – Athlete Male Students in Tehran University

نویسندگان [English]

  • gholamreza shabanibahar 1
  • Ali Yalfani 2
  • Sajad Gh 3

چکیده [English]

The aim of this research was to study the relationship between locus of control (LOC) and general health (GH) in athletes and non – athlete male students in Tehran University. For this purpose, 206 athlete and non – athlete university stundents (age: 18 – 25 years old) were selected randomly. The research method used in this study was ex post facto – descriptive. Ratter's locus of control inventory and general health inventory were used to collect the data. In order to analyze the data, independent – sample t-test, Pearson and Kendall correlation coefficient tests as well as SPSS 15 software were used.The results showed a significant difference in LOC and GH between athlete and non – athlete male university students (P<0.05). Also, there was a significant relationship between LOC and GH with athletic perseverance in athlete students (P<0.05). On the other hand, there was a significant and positive relationship between LOC and GH in athlete male university students (P<0.05). Generally, the results showed that athlete students enjoyed a more internalized locus of control and better condition of general health when compared with non – athlete students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletes and Non – athletes
  • General Health
  • Locus of control
  • Tehran University