نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی ورزشی دانشگاه Bourgogne فرانسه

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 . استادیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان و اهداف فرعی تحقیق، اولویت‌بندی سبک‌های رهبری و منابع قدرت مربیان بود. به این منظور کلیه بازیکنان لیگ‌ برتر والیبال کشور در سال 1387 به پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش (چلادورای و صالح، 1980) و اعمال قدرت (سوسمان و دیپ، 1989) پاسخ دادند. روایی این پرسشنامه‌ها توسط 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید و ضریب پایایی آنها به ترتیب از روش آلفای کرونباخ (83/0=a) و کودر ریچاردسون 21 (70/0= r21) به دست آمد. از مجموع 157 پرسشنامه توزیع‌شده، اطلاعات 142 پرسشنامه برگشتی (44/90%) با استفاده از آزمون‌های کلموگروف - اسمیرنوف، فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. روش تحقیق همبستگی است. تحلیل داده‌ها نشان داد که مربیان به ترتیب از سبک‌های آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت، آمرانه و دموکراتیک استفاده می‌کنند. همچنین منابع قدرت مربیان به ترتیب عبارت است از: قدرت تخصص، قانونی، مرجعیت، پاداش و اجبار. در بین مؤلفه‌های سبک رهبری و منبع قدرت، تنها بین سبک آموزش و تمرین با قدرت تخصص (05/0p< ، 173/0= r) و نیز سبک حمایت اجتماعی با قدرت تخصص (05/0p< ، 165/0= r) در آزمودنی‌ها همبستگی مثبت و معنی‌دار مشاهده شد. نتایج با توجه به نظریه رهبری وضعی هرسی و بلانچارد قابل توجیه است، ولیکن با توجه به بدیع بودن حوزه پژوهش، به نظر می‌رسد قضاوت بهتر و دقیق‌تر مستلزم پژوهش‌های بیشتری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Coaches’ Leadership Styles and Power Sources in Iranian Super League Volleyball Teams from Players’ Point of View

نویسندگان [English]

  • Gelare Tahami 1
  • Nasrollah Sajadi 2
  • Mohamad Khabiri 2
  • Alireza Elahi 3

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between leadership style and power source of coaches in Iranian super league volleyball teams from players’ point of view as well as to prioritize leadership styles and power sources in coaches of all teams. For this purpose, all Iranian super league volleyball team players in season 2008-2009 completed the Leadership Scale for Sport (Chelladurai & Saleh, 1980) and Power Source questionnaire (Sussman & Deep, 1989). The validity of these questionnaires was confirmed by 10 sport management professors, and reliability coefficient was respectively acquired through Cronbach's alpha ( =0.83) and Kuder-Richardson 21 (r21=0.70). Out of 157 questionnaires distributed, 142 questionnaires were received and analyzed with K-S test, Friedman test and Spearman correlation coefficient. Results showed that leadership styles of coaches were prioritized as ‘instruction and training’, ‘social support’, ‘positive feedback’, ‘autocratic’, and ‘democratic’. Power sources of coaches also were prioritized as ‘expert’, ‘legitimate’, ‘referent’, ‘reward’, and ‘coercive powers’. There was a significant correlation between ‘instruction and training’ style with ‘expert power’ (r=0.173, p?0.05) and also between ‘social support’ style with ‘expert power’ (r=0.165, p? 0.05). Regarding Hersey and Blanchard theory of situational leadership, the results were justifiable. Regarding the research domain, more researches on different sport societies are required to achieve better judgment and results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coach
  • leadership style
  • Power Source
  • Super League Volleyball